Pilotaż na poziomie lokalnym (zadanie nr 6 i nr 5)

W drugiej fazie projektu, w zadaniu nr 5 i 6 określony został praktyczny sposób wdrożenia zaproponowanych w fazie badawczej rozwiązań i rekomendacji w zakwalifikowanych do projektu 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in.  utworzona została komórka organizacyjna odpowiedzialna za monitoring i wspieranie przedsiębiorczości – specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości, który współpracował z Zespołem Projektowym i lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie opracowania lokalnego programu rozwoju gospodarczego gminy oraz w zakresie weryfikacji zaproponowanych w zadaniu 3 instrumentów i metod wsparcia przedsiębiorczości i analizy możliwości ich wdrożenia w gminie.

Clipart LPRG

Cele pilotażu realizowanego w 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego:

  • Weryfikacja zidentyfikowanych w fazie badawczej projektu REGIOGMINA metod i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości (zadanie 3) i analiza praktycznych możliwości ich wdrożenia w gminie, w ramach tworzenia Lokalnych Programów Rozwoju Gospodarczego,
  • Wyposażenie pracowników 21 gmin w ujednolicony zakres niezbędnych kompetencji i umiejętności umożliwiających monitorowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie podstawowych działań informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców, mające na celu zbudowanie skutecznego i dopasowanego do potrzeb docelowych odbiorców (przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy oraz przedsiębiorstw chcących zlokalizować swoją działalność na terenie gminy) instytucjonalnego i produktowego systemu wsparcia rozwoju gospodarczego,
  • Współpraca z lokalnymi MŚP na rzecz promocji/ upowszechniania przygotowanych rozwiązań, a także uwzględniania w lokalnej polityce rozwoju gminy potrzeb  lokalnych MŚP.

W ramach zadania nr 6 pracownicy 21 gmin otrzymali wsparcie – usługi coachingu i doradztwa (Usługi coachingu w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym w budowaniu skutecznego i dopasowanego do potrzeb docelowych odbiorców instytucjonalnego i produktowego systemu wsparcia rozwoju gospodarczego w ramach współdziałania lokalnych JST z samorządem województwa i jego instytucjami; Usługi doradztwa podczas weryfikacji zaproponowanych przez Zespół SGH instrumentów wsparcia przedsiębiorczości i analizy możliwości ich wdrożenia w gminie w ramach tworzenia Lokalnych Programów Rozwoju Gospodarczego). Przygotowany został także dla pracowników 21 gmin cykl szkoleń, mający na celu wyposażenie ich w ujednolicony zakres niezbędnych kompetencji i umiejętności umożliwiających monitorowanie i wspieranie przedsiębiorczości w gminie oraz prowadzenie podstawowych działań informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców.

Prowadzone przez Zespół Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prace w ramach zadania 6 polegały na przygotowywaniu wyników badań do wdrożenia i pilotażu na poziomie lokalnym – w 21 gminach województwa, a także łączeniu działań lokalnych / weryfikacji potrzeb gmin z poziomem regionalnym poprzez współtworzenie nowej instytucji – Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego oraz przygotowanie/ rozpoznanie rynku celem przygotowania założeń utworzenia na terenie województwa instytucji o charakterze finansowym – Lokalnego Funduszu Rozwoju Gospodarczego.

Prace Zespołu SGH w 21 gminach składały się z 4 podzadań. Pierwsze podzadanie koncentrowało się na wsparciu procesu tworzenia lokalnych Programów rozwoju gospodarczego w 21 gminach oraz wypracowania metody oceny potrzeb i skuteczności stosowanych przez gminy instrumentów wsparcia, wraz ze wskazaniem propozycji ich stosowania w ramach Programów. Kolejne – drugie podzadanie to tworzenie Lokalnych Organizacji Gospodarczych oraz kalendarium budżetowego. Trzecie podzadanie dotyczyło współpracy przy tworzeniu Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego i prowadzenia na jego potrzeby analiz przestrzennych, z wykorzystaniem danych pochodzących z geokodowania. Podzadanie czwarte dotyczyło prac przy procesie tworzenia Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego.

W ramach działań promocyjnych i upowszechniających rozwiązania i instrumenty przygotowane i wdrażane, mające na celu rozwój gospodarczy regionu, prowadzone były szkolenia / konsultacje dla przedsiębiorców z terenu województwa, ze szczególnym uwzględnieniem 21 gmin pilotażowych (m.in. z zakresu tematyki projektu, inwestycji, eksportu, internacjonalizacji przedsiębiorstw, rozwoju innowacji w firmie, dostępnego w regionie wsparcia dla przedsiębiorstw/ instytucji wspierających przedsiębiorców, strategii rozwoju firmy i/ lub biznes planów wraz z umiejętnością oceny konkurencyjności i ryzyk w realizacji działalności gospodarczej).

Wsparciem i uzupełnieniem powyższych prac w 21 gminach było zadanie nr 5 zrealizowane przez Zespół UMK, którego celem była identyfikacja uwarunkowań, w tym czynników sprzyjających i ograniczających możliwość wdrożenia instrumentów wsparcia rozwoju gmin, zaproponowanych w efekcie realizacji zadań 3 i 4. W realizacji tego zadania wykorzystana została metoda grupowego wywiadu zogniskowanego (focus group interview), która jest postulowana w przypadku badań reakcji ludzi na nowe pomysły lub produkty oraz w celu pogłębienia interpretacji wyników badań ilościowych, a zatem w warunkach adekwatnych do niniejszego projektu. Zaletą tej metody jest wykorzystanie interakcji uczestników, która podnosi ich kreatywność, ułatwia wyrażanie emocji oraz pozwala wyartykułować słabiej uświadamiane opinie.

Wywiady zrealizowane zostały w 21 gminach biorących udział w fazie wdrożeniowej projektu.

W każdej gminie zaplanowane zostały trzy spotkania, odpowiednio:

1) przed rozpoczęciem wdrożenia projektu, w celu uzupełnienia danymi o charakterze jakościowym diagnozy sytuacji gmin określonej w oparciu o badania ilościowe zrealizowane we wcześniejszych etapach projektu;

2) w jego trakcie, w celu zidentyfikowania nowych lub nieuwzględnionych wcześniej problemów, a także poznania pierwszych opinii reprezentantów gmin na temat proponowanych instrumentów wsparcia, służących ewentualnej korekcie działań zespołu projektowego;

3) na zakończenie projektu, w celu poznania opinii reprezentantów gmin na temat wdrożonych instrumentów, służących ewentualnym korektom w funkcjonowaniu tychże instrumentów po zakończeniu projektu.

Gminy Regiogmina

Gmina Barcin

Gmina Bobrowniki

Gmina Miasto Chełmno

Gmina Choceń

Gmina Czernikowo

Gmina Dąbrowa

Gmina Dragacz

Gmina Golub-Dobrzyń

Gmina Grudziądz

Gmina Miasto Grudziądz

Gmina Miasto Inowrocław

Gmina Kęsowo

Gmina Koneck

Gmina Kruszwica

Gmina Lisewo

Gmina Nakło nad Notecią

Gmina Osielsko

Gmina Ryńsk

Gmina Sępólno Krajeńskie

Gmina Wąpielsk

Gmina Zbiczno