Zadanie 3

Celem tego zadania było dokonanie diagnozy funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia MŚP, czyli identyfikacja i ocena funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP w oparciu o badania niereaktywne i reaktywne, w tym badania sondażowe wśród MŚP.  W ramach zadania została również poddana badaniu kwestia powszechności i zakres wykorzystywania badań potrzeb i satysfakcji z oferowanego wsparcia przez MŚP w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych instytucji otoczenia biznesu w Polsce oraz zagranicą. Badanie to miało na celu identyfikację oczekiwań, stopnia nasilenia i efektów współpracy, w tym efektów synergicznych dla działalności gospodarczej MŚP korzystających ze wsparcia lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA – POBIERZ

Zadanie nr 3 było badaniem złożonym, składało się z kilku komponentów, w ramach których wykonano:

1. Analizę relacji między jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem MŚP w wybranych krajach świata (wraz z badaniem ankietowym):

2. Diagnozę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia MŚP, w tym badania sondażowe:

3. Metodykę tworzenia planów rozwoju lokalnego:

4. Identyfikację i ocenę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP w oparciu o badania niereaktywne i reaktywne, w tym badania sondażowe wśród MŚP poprzez analizy ekonomiczne dotyczące instrumentów wsparcia jak Lokalne Organizacje Gospodarcze, Lokalny Fundusz Rozwoju Gospodarczego, czy inkubatory przedsiębiorczości, w tym z wykorzystaniem badania sondażowego:

5. Koncepcje założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska regulacyjnego, w tym ze wskazaniem zakresu ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym oraz sformułowanie propozycji projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów organizacyjnych odzwierciedlających wnioski zawarte w badaniach ekonomicznych realizowanych w ramach projektu.