Zadanie 3

Celem tego zadania było dokonanie diagnozy funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia MŚP, czyli identyfikacja i ocena funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP w oparciu o badania niereaktywne i reaktywne, w tym badania sondażowe wśród MŚP.  W ramach zadania została również poddana badaniu kwestia powszechności i zakres wykorzystywania badań potrzeb i satysfakcji z oferowanego wsparcia przez MŚP w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych instytucji otoczenia biznesu w Polsce oraz zagranicą. Badanie to miało na celu identyfikację oczekiwań, stopnia nasilenia i efektów współpracy, w tym efektów synergicznych dla działalności gospodarczej MŚP korzystających ze wsparcia lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA – POBIERZ

Zadanie nr 3 było badaniem złożonym, składało się z kilku komponentów, w ramach których wykonano:

1.Diagnozę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia MŚP oraz analizę relacji między jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem MŚP w wybranych krajach świata (wraz z badaniem ankietowym):

 • Krzysztof Jaszczołt, Michał Matusewicz, Zbigniew Grzymała – Przykłady narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski, Agnieszka Wójcik Czerniawska, Zbigniew Grzymała – Suplement dotyczący współpracy lokalnych samorządów z przedsiębiorcami w wybranych krajach świata – podsumowanie wyników badań ankietowych POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów  z przedsiębiorcami w Republice Irlandii ze szczególnym uwzględnieniem  Regionu Południowego POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów  z przedsiębiorcami  w Wielkiej Brytanii  ze szczególnym uwzględnieniem  Regionu Yorkshire i Humber POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów  z przedsiębiorcami  w Królestwie Hiszpanii ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Kastylia la Mancha POBIERZ RAPORT
 • Zbigniew Grzymała, Elżbieta Malinowska- Misiąg, Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka, Krzysztof Jarosiński, Krzysztof Marecki, Maciej Wieloch, Katarzyna Sadowy, Dominika Brodowicz – Analiza wybranych krajów świata – Finlandia, Dania , Austria , Niemcy, Szwajcaria, Republika Korei Południowej, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów  z przedsiębiorcami  w Królestwie Niderlandów ze szczególnym uwzględnieniem  Regionu Geldria POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów z przedsiębiorcami w Republice Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem  Regionu Nitra i Gminy Nové Zámky POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów z przedsiębiorcami w Republice Włoskiej ze szczególnym uwzględnieniem  Regionu Piemont POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów z przedsiębiorcami w Królestwie Szwecji ze szczególnym uwzględnieniem regionu Västra Götaland POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Współpraca lokalnych samorządów  z przedsiębiorcami W Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Północno-Wschodniego (Severovýchod) POBIERZ RAPORT
 • Hieronim Jędrzejewski – Rynek pracy w wybranych krajach – zatrudnienie oraz stopa bezrobocia POBIERZ RAPORT

2. Diagnozy możliwości stosowania wskazanych instrumentów wsparcia oraz formuły instrumentów wsparcia ze strony lokalnych JST

 • Piotr Russel – Analiza i identyfikacja formuł regulacji instrumentów wsparcia, możliwych do zastosowania w ramach instytucji LOG na rzecz programowania aktywnej polityki prorozwojowej gmin  w oparciu o wyniki badań ankietowych oraz badań NIK i analiz Biura Analiz Sejmowych. Rekomendacje w zakresie możliwości stosowania w warunkach krajowych, europejskich  i pozaeuropejskich instrumentów wsparcia, w kontekście wyników badań, oraz w szczególności z ocen wynikających z dotychczasowych badań ankietowych POBIERZ RAPORT
 • Tomasz Grzybowski – Analiza otoczenia prawnego oraz praktyk działania Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) wraz koncepcją założeń regulacyjnych w obszarze rynku pracy oraz współpracy wAładz samorządowych ze środowiskami i organizacjami przedsiębiorców w oparciu o przeprowadzone badania ankietowe, a także prace analityczne i koncepcyjne, wraz z identyfikacją obszarów regulacji oraz propozycje projektów aktów prawnych na rzecz funkcjonowania lokalnego komponentu funduszu pracy z uwzględnieniem propozycji regulacji ustawowych, a także statutu i regulaminu działania Lokalnej Organizacji Gospodarczej wraz z określeniem formuł działania współpracujących z nią funduszy poręczeniowych działających na rzecz tworzenia konsorcjów przetargowych, leasingu oraz factoringu, ocena ex ante POBIERZ RAPORT
 • Michał Matusewicz – Analiza i ocena oraz wypracowanie koncepcji dla formuły współdziałania oraz wypracowanie koncepcji dla formuły współdziałania LOG z lokalnymi JST dla stosowania instrumentów wsparcia MŚP w ramach tworzonych lokalnych programów gospodarczych realizowanych w oparciu o model aktywnej  proprzedsiębiorczej gminy. Dodatkowym celem jest wypracowanie zasad dla doboru instrumentów wsparcia w zależności od lokalnych uwarunkowań funkcjonowania środowiska przedsiębiorców, wraz z oceną proponowanych regulacji prawnych w formule OSR POBIERZ RAPORT
 • Łukasz Walczyna – Analiza możliwości funkcjonowania LOG na rzecz współpracy lokalnych podwykonawców z  kluczowymi firmami  wiodącymi regionu oraz kraju wraz  z określeniem formuł współpracy, przy wykorzystaniu możliwości wsparcia ze strony funduszy poręczeniowych lub pożyczkowych działających na rzecz tworzenia konsorcjów przetargowych, leasingu oraz factoringu, z uwzględnieniem potencjalnej roli LFRG, wraz z oceną proponowanych regulacji prawnych w formule OSR POBIERZ RAPORT
 • Michał Bitner – Mechanizm kształtowania budżetu gminy poprzez zmianę kalendarium budżetowego i szczegółowości określania budżetu, wraz z prowadzeniem konsultacji co do jego założeń ze środowiskami gospodarczymi. Ocena możliwości wyodrębnienia komunalnej części wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z propozycja systemową ulg inwestycyjnych udzielanych przez gminy dla lokalnych przedsiębiorców – raport przygotowany w związku z pracami zmierzającymi do utworzenia Lokalnego Funduszu Rozwoju Gospodarczego POBIERZ RAPORT
 • Małgorzata Wojakowska- Żeglińska – Analiza możliwości współpracy wraz z identyfikacją potencjalnych barier dla współdziałania MŚP z JST w ramach aktywności realizowanych przez pro przedsiębiorcze gminy ze wskazaniem metod budowania kultury współpracy oraz ocena przydatności  proponowanych regulacji formalnych POBIERZ RAPORT
 • Sylwia Morawska – Analiza możliwości stosowania oraz zakresu regulacyjnych interwencji dotyczących relacji samorząd terytorialny i MŚP w zakresie proponowanych zidentyfikowanych instrumentów wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem refleksji konstytucyjnej, a także identyfikacja formuł regulacji dla instrumentów wsparcia, możliwych do zastosowania w ramach lokalnych instytucji na rzecz programowania aktywnej polityki prorozwojowej POBIERZ RAPORT
 • Michał Turczyk – Koncepcja założeń konkretnych regulacji wraz ze stanowiącą ich podstawę analizą otoczenia prawnego i praktyk działania Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) – propozycja projektów aktów prawnych dla organizacji urzędu gminy nakierowanego na aktywne wspieranie przedsiębiorczości w funkcjonowaniu gminy POBIERZ RAPORT
 • Grzegorz P. Kubalski – Analiza możliwości wdrażania potencjalnych instrumentów wsparcia dla MŚP w formule trwałej współpracy pomiędzy lokalnym samorządem na poziomie gmin, lub ich grup, albo w ramach powiatu, ze środowiskami przedsiębiorców wraz z określeniem optymalnych prawnych form trwałej instytucjonalnej współpracy samorządu lokalnego ze środowiskami przedsiębiorców oraz oceną możliwości zaimplementowania w Polsce hybrydowych struktur w formie wspólnych instytucji samorządu i przedsiębiorców, zapewniających dostęp do informacji, szkoleń i bieżącego doradztwa, jak również możliwości oddziaływania na bieżącą politykę JST i kształtowanie lokalnych programów gospodarczych w formule „Quangos” POBIERZ RAPORT
 • Wojciech Białończyk – Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia funkcjonowania instrumentów wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców POBIERZ RAPORT
 • Tomasz Pilewicz – Wypracowanie propozycji standardów proprzedsiębiorczego funkcjonowania administracji lokalnej wraz z mechanizmem ich upowszechniania oraz bieżącego pozycjonowania gmin POBIERZ RAPORT
 • Jan Klimek, Beata Żelazko, Tomasz Pilewicz – Metodyka badania do zadania nr 3 oraz Metodyka badania do zadania nr 3 – Standardy przedsiębiorczego funkcjonowania administracji lokalnej POBIERZ RAPORT
 • Jan Klimek, Tomasz Pilewicz, Beata Żelazko – Badanie ankietowe POBIERZ RAPORT
 • Krzysztof Jaszczołt – Mechanizmy wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego POBIERZ RAPORT
 • Wojciech Kwiatkowski – Analiza istniejącego otoczenia regulacyjnego, koncepcja założeń regulacyjnych oraz standardów prawnych opracowywania i przyjmowania Lokalnych Programów Gospodarczych w oparciu o przeprowadzone prace analityczne i koncepcyjne ich działania, a także koncepcja funkcjonowania, założenia regulacyjne i standardy prawne umów dla współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec wiodących firm wraz z analizą i oceną oraz wskazaniem formuł możliwych do stosowania instrumentów w ramach lokalnych programów gospodarczych realizowanych przez Lokalne Organizacje Gospodarcze, ocena ex ante POBIERZ RAPORT
 • Krzysztof Marecki – Analiza sposobu oddziaływania instrumentu funduszy poręczeniowych na przedsiębiorstwa oraz ocena roli  i stopnia wykorzystania funduszy poręczeniowych w Polsce POBIERZ RAPORT
 • Grzegorz Maśloch – Formuła koncepcji działania i funkcjonowania Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego, działających we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wraz z rekomendowaną polityką inwestycyjną, jako przesłanek dla regulacji prawnych, umożliwiających funkcjonowanie funduszu w realiach otoczenia prawnego i ekonomicznego, wraz ze wskazaniem zakresu interwencji publicznej oraz oceną ex ante w formule oceny skutków regulacji dla wypracowanych propozycji regulacji POBIERZ RAPORT
 • Tomasz Poniński – Montaż finansowy LFRG wskazujący na określenie potencjalnych  źródeł finansowania LFRG oraz  ich procentowego udziału w całym LFRG. Symulacja całości przepływów w  ramach montażu  finansowego w odniesieniu do potencjalnego LFRG, z uwzględnieniem zarówno podmiotów organizacyjnych LFRG, podmiotów i osób zarządzających LFRG i klientów LFRG. Zdefiniowanie w oparciu o strukturę przepływów modelu funkcjonalnego LFRG wraz ze strategią inwestowania i dezinwestycji ( wychodzenia z inwestycji) POBIERZ RAPORT
 • Tomasz Ronikier – Przeprowadzenie  prac analitycznych dotyczących oceny sytuacji  rynkowej w zakresie luki kapitałowej dla inwestycji planowanych do realizowania przez MŚP, opracowanie modelu przepływów finansowych działania  lokalnych funduszy funkcjonujących w systemie hybrydowym finansowania publiczno-prywatnego wraz z określeniem kategorii interwencji oraz oceną ryzyk ekonomicznych instrumentów inwestycyjnych  możliwych do zastosowania przez fundusze, a także ryzyk inwestorów publicznych i prywatnych POBIERZ RAPORT
 • Pracownia Badań Soma – Potrzeby inwestycyjne firm  i możliwości ich realizacji Wyniki badania ankietowego (zadanie 1.2) POBIERZ RAPORT
 • Michał Bitner – Występowanie i dopuszczalność pomocy publicznej w mechanizmach finansowania ryzyka – raport przygotowany w związku z pracami nad utworzeniem Lokalnego Funduszu Rozwoju Gospodarczego POBIERZ RAPORT
 • Piotr Zapadka – Opracowanie badania środowiska regulacyjnego oraz koncepcja założeń regulacji wraz z analizą możliwości interwencji regulacyjnej wobec planowanych rozwiązań organizacyjnych Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego (LFRG). Propozycja projektów aktów prawnych w zakresie LFRG ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych oraz identyfikacja ryzyk i kierunków funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego,  w tym obejmująca problematykę perspektywy prawnej UE wraz z wnioskami legislacyjnymi dla eliminowania zidentyfikowanych dysfunkcji otoczenia prawnego, analiza ex ante POBIERZ RAPORT
 • Aneta Kosztowniak – Wkład sektora MŚP województwa kujawsko-pomorskiego w PKB w Polsce w latach 2014-2019 oraz prognozy na lata 2020-2031 POBIERZ RAPORT
 • Aneta Kosztowniak – Wkład sektora MŚP wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w PKB Polski w latach 2014-2019 oraz 2020-2031 POBIERZ RAPORT
 • Rafał Kasprzak, Grzegorz Maśloch, Piotr Czajkowski, Jakub Szymański, Aleksandra Szafranko, Rafał Czaja, Henryk Wojtaszek –  Analiza barier w realizacji mikrostref aktywności gospodarczej oraz lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości i centrów handlu lokalnego, z identyfikacją niezbędnych standardów i procedur ich tworzenia, w zakresie prawnym, dostępu do informacji i możliwości finansowania POBIERZ RAPORT
 • Artur Nowak-Far – Opracowanie koncepcji otoczenia prawnego i organizacyjnego w zakresie możliwości i celowości regulacji funkcjonowania inkubatora przedsiębiorczości oraz lokalnej strefy rozwoju gospodarczego i systemu budowania lokalnych rynków wraz założeniami regulacji dla ich potencjalnego wdrażania przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach działalności lokalnych organizacji gospodarczych POBIERZ RAPORT
 • Michał Wolański – Zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów aktywności gospodarczej, poprzez integrację systemu transportu zbiorowego, wraz z uruchomieniem lokalnych węzłów przesiadkowych jako centrów aktywności społecznej POBIERZ RAPORT
 • Jacek Męcina – Funkcjonowanie rynku pracy z wykorzystaniem regionalnego komponentu Funduszu Pracy – stan obecny i rekomendacje zmian. (Raport dotyczy m.in. tematyki wzmacniania infrastrukturalnego obszarów aktywności gospodarczej) POBIERZ RAPORT
 • Rafał Kasprzak – Analizy społeczno-ekonomiczne na potrzeby opracowania metodyki Programu Rozwoju Gospodarczego (PRG) gminy obejmujące: analizę danych źródłowych, analizę wzorcowych rozwiązań stosowanych w jednostkach samorządu terytorialnego. POBIERZ RAPORT
 • Krzysztof Kietliński – Raport z zadania obejmującego projektowanie kwerendy na potrzeby identyfikacji zakresu analiz społeczno-ekonomicznych niezbędnych do opracowania metodyki Programu Rozwoju Gospodarczego (PRG) gminy POBIERZ RAPORT
 • Zbigniew Grzymała, Beata Żelazko, Tomasz Pilewicz – Produktywność małych i średnich przedsiębiorstw – próba syntezy pojęcia POBIERZ RAPORT