Zespół UMK

Kierownik zespołu badawczego ze strony UMK – prof. dr hab. Maciej Zastempowski.

Prof. dr hab. M. Zastempowski pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Jego zainteresowania badawcze to szeroko pojęta problematyka zarządzania innowacyjnością, szczególnie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki. Kierownik i członek zespołów naukowo-badawczych realizujących projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

Wybrane projekty badawcze:

 • 2014-2017 – kierownik projektu NCN, „Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego – uwarunkowania, trendy i modele” (DEC-2013/09/B/HS4/01971),
 • 2016-2019 – kierownik projektu NCBiR – „Kompetencje ICT dla studentów WNEiZ UMK” (POWER, działanie 3.1.),
 • 2009-2011, główny wykonawca projektu „Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki” (N N115 008237),

Wybrane publikacje:

 • M. Zastempowski, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 • M. Zastempowski (red. ), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 • N. Przybylska, M. Zastempowski, Cooperation in creating innovation in Polish small and medium-sized enterprises in the light of empirical studies, „Journal of Competitiveness, Vol. 8 no 2, 2016, s. 42-58.
 • M. Zastempowski, Źródła informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw, „Nauki o zarządzaniu”, nr 1 (26), 2016, s. 183-193.
 • M. Zastempowski, Innowacyjność i jej rola w inicjowaniu procesów odnowy organizacyjnej, „Management Forum”, 2015, vol.3, no. 1., s. 48-53.
 • M. Zastempowski, Działania podejmowane przez tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w czasie kryzysu finansowego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 229, 2015, s. 194 -205.
 • M. Zastempowski, Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, “Współczesne Zarządzanie”, nr 2/2013, s. 68-75.
 • W. Popławski, M. Zastempowski, D. Grego-Planer, Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś pełni funkcję kierowniczki Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Jej zainteresowania badawcze to szeroko pojęte zachowania organizacyjne, w tym indywidualne i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, takich jak podejmowanie decyzji, tworzenie innowacji, komunikacja wewnątrzorganizacyjna. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w których wykorzystywane były metody zarówno ilościowe jak i jakościowe, m.in.:

 • 2017-2019 – kierownik projektu NCN, pt.: Zespołowe podejmowanie decyzji strategicznych. Uwarunkowania poznawcze, emocjonalne i relacyjne członków zespołów podejmujących decyzje strategiczne w przedsiębiorstwach (UMO-2016/23/B/HS4/00861).
 • 2014-2016 – kierownik projektu NCN, pt.: Innowacja między ludźmi. Analiza procesu powstawania i implementacji innowacji w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej funkcjonujących w Polsce, (NCN UMO-2013/11/B/HS4/00691).
 • 2011–2013 – główny wykonawca w projekcie Strategiczne zarządzanie kluczowymi obszarami Pozytywnego Potencjału Organizacji – uwarunkowania, sposoby i modele rekomendowane dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce (NCN, 2011/01/B/HS4/00835)

Wybrane publikacje:

 • Glińska-Neweś A., Lis A., Górka J., The social antecedents of organizational innovativeness: the typology of innovative teams, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. 9 no. 24, 2016, 115-131,
 • Glińska-Neweś A., Lis A., Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 422, 2016, s. 265-274 DOI: 10.15611/pn.2016.422.22
 • Glińska-Neweś A., Sudolska A., Escher I., Więzi osobiste jako komponent relacji biznesowych w ocenie reprezentantów polskich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Nr 444, 2016, 140-149,
 • Karwacki A., Glińska-Neweś A., Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce : studium jakościowe. Ekonomia Społeczna, Nr 2 2015, ss. 21-42, DOI: 10..15678/ES.2015.2.02
 • Haffer R., Glińska-Neweś A., Development Of A Model Of Business Performance Measurement System For Organisational Self-Assessment. The Case Of Poland, Proceedings of the 18th QMOD-ICQSS Conference (International Conference on Quality and Service Sciences) 12th – 14th October 2015, Seoul, Republic of Korea, ISBN 978-91-7623-086-2,
 • Glińska-Neweś A., Przekonania na temat istoty innowacji i organizowania procesu ich kreowania jako element kultury organizacyjnej, [w:] Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. B.Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015; 101-106
 • Glińska-Neweś A., Karwacki A., Wińska J., Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zespoły pracownicze, [w:] Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian, red. M.Czajkowska, K.Januszkiewicz, M.Kołodziejczak, M.Zalewska-Turzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 105-117.
 • Glińska-Neweś A., Sudolska A., Furmańska-Maruszak A., Tworzenie w przedsiębiorstwie środowiska proinnowacyjnego jako determinanta jego rozwoju, Marketing i Rynek, 2015, R. 22 nr 5, 619-636.
 • Glińska-Neweś A., van Nispen P., How we do things around here. The Polish-Dutch comparison of the university organisational culture, “Journal of Intercultural Management”, 2014 6(4), ss. 5-23.
 • Glińska-Neweś A., Positive Relationships at Work – What Do They Cause And What Do They Stand For In Polish Companies, Economic and Social Development 7th International Scientific Conference, Book of Proceedings, red. I.Filipovic, M.Klacmer Calopa, F.Galetic, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency 2014, ss. 635-644