Zespół UMK

Kierownik zespołu badawczego ze strony UMK – prof. dr hab. Maciej Zastempowski.

Prof. dr hab. M. Zastempowski pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Jego zainteresowania badawcze to szeroko pojęta problematyka zarządzania innowacyjnością, szczególnie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki. Kierownik i członek zespołów naukowo-badawczych realizujących projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

Wybrane projekty badawcze:

Wybrane publikacje:

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś pełni funkcję kierowniczki Katedry Zachowań Organizacyjnych i Marketingu  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Jej zainteresowania badawcze to szeroko pojęte zachowania organizacyjne, w tym indywidualne i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji, takich jak podejmowanie decyzji, tworzenie innowacji, komunikacja wewnątrzorganizacyjna. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w których wykorzystywane były metody zarówno ilościowe jak i jakościowe, m.in.:

Wybrane publikacje: