Faza wdrożeniowa

Implement klipart

 

Projekt REGIOGMINA, realizowany w okresie 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2021, składał się z dwóch faz – fazy badawczej (1 stycznia 2019 – 31 lipca 2020, zadania nr 1-4) i fazy przygotowania do wdrożenia (1 sierpnia 2020-31 grudnia 2021, zadania nr 5-7). Celem projektu było wypracowanie metod i instrumentów wsparcia dla MŚP, ze strony samorządów lokalnych działających w formule wielopoziomowego zarządzania z Samorządem Województwa i instytucjami wsparcia.

W ramach fazy badawczej projektu opracowano metodę identyfikacji firm w skali regionu przez wykorzystanie informacji o MŚP z baz danych gromadzonych przez gestorów publicznych (ZUS, REGON, CIDG i administracji skarbowej; zadanie nr 1). Następnie, w oparciu o dane z dwóch źródeł – scalonej bazy danych, będącej efektem realizacji zadania nr 1 (tło statystyczne sytuacji województwa) oraz badań ankietowych (przebadano blisko 2,5 tys. przedsiębiorstw) przeprowadzono statystyczne i ekonometryczne analizy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w wyniku których powstał aktualny obraz stanu MŚP prezentujący kluczowe zagadnienia: konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co umożliwiło uzyskanie danych na temat możliwości rozwojowych firm w ujęciu lokalnym i regionalnym oraz aktualnych potrzeb wsparcia (zadanie nr 2). W zadaniu nr 3, które stanowiło badanie aplikacyjne (wyniki przewidziane do wykorzystania w pilotażu w fazie B) identyfikacji i ocenie zostały poddane istniejące instrumenty wsparcia oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w regionie kujawsko-pomorskim przez instytucje sektora publicznego, a także zbadane zostały rozwiązania stosowane w wybranych krajach świata. Na tej podstawie wypracowano standardy przedsiębiorczego funkcjonowania administracji lokalnej i propozycje nowych instrumentów, a także zdefiniowano kluczowe obszary wymagające interwencji w zakresie zmian regulacji prawnych, m.in. zbiór aktów prawnych umożliwiających wdrożenie w JST Funduszu Rozwoju Lokalnego i Lokalnych Organizacji Gospodarczych oraz metodyka budowania lokalnych programów rozwoju MŚP w wyselekcjonowanych gminach województwa Kujawsko-pomorskiego. W ostatnim zadaniu fazy badawczej (zadanie nr 4) prace zostały zrealizowane w trzech etapach: opracowano metodykę przeprowadzenia badań w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego, inwestycyjnego oraz eksportowego województwa; przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe na potrzeby diagnozy rozwoju gospodarczego województwa, które podsumowane zostały w trzech raportach: Analiza społeczno-gospodarcza; Analiza inwestycyjna; Analiza eksportowa, a następnie opracowano założenia Programu rozwoju gospodarczego województwa stanowiącego podstawę kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej i koordynowanie aktywności wielu uczestników w formule wielopoziomowego zarządzania regionem, co pozwoli inkorporować zrealizowane w ramach projektu propozycje rozwiązań wspierających sektor przedsiębiorstw, w tym w szczególności MŚP, współpracę w ramach sektora, pomoc kapitałową oraz działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów i inwestycji dla regionu oraz pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej.

Przeprowadzone w ramach fazy badawczej prace diagnostyczne pozwoliły na zidentyfikowanie potrzeb związanych z dalszą koordynacją polityki gospodarczej i kluczowych prognoz dotyczących uwarunkowań dalszego rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego.

W drugiej fazie projektu (wdrożeniowej), w ramach której zrealizowano trzy zadania – nr 5, nr 6 i nr 7, określony został praktyczny sposób wdrożenia zaproponowanych rozwiązań i rekomendacji. Zadanie nr 6 polegało na prowadzeniu prac na poziomie lokalnym – w wybranych do pilotażu 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego – weryfikacja zidentyfikowanych w fazie badawczej projektu REGIOGMINA instrumentów wsparcia przedsiębiorczości i analiza praktycznych możliwości ich wdrożenia w gminie, a także koordynacja współpracy 21 gmin z Samorządem Województwa oraz przygotowaniem narzędzi dla Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego. Zadanie nr 5 było zadaniem wspomagającym do zadania nr 6 – polegało na przeprowadzeniu badań fokusowych w 21 gminach pilotażowych w celu określenia zasadności wdrożenia w gminie przygotowywanych rozwiązań i rekomendacji. W zadaniu nr 7 natomiast prowadzono prace na poziomie regionalnym – przygotowano do wdrożenia, i częściowo wdrożono rozwiązania dla Samorządu Województwa, w tym m.in. pilotażowo uruchomiono Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, przygotowano rozwiązania dla Regionalnej Instytucji Finansowej i powierzono pełnienie funkcji RIF Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju, który stopniowo będzie rozszerzał swój dotychczasowy zakres o nowe, przygotowane w ramach Projektu zadania; określono także sposób funkcjonowania Regionalnej Instytucji Wdrażającej, a także opracowano ostateczną wersję Programu rozwoju gospodarczego województwa – dokumentu spełniającego wymogi art. 17 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącego dokumentem wdrożeniowym dla tej części ustaleń Strategii Rozwoju Województwa 2030, która odpowiada za rozwój przedsiębiorczości.

Wielość i zróżnicowanie zaproponowanych regionalnych i lokalnych aktywności miało na celu wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych oraz ich zdolności do współpracy z partnerami na rzecz rozwoju. Dzięki temu, zgodnie z założeniami Projektu, nastąpi poprawa organizacji świadczenia usług publicznych oraz wzmocnienie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.