Pilotaż na poziomie regionalnym

Główne cele rozwojowe województwa, w tym również w zakresie rozwoju gospodarczego, zostały przedstawione w założeniach „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategii Przyspieszenia 2030+” (dalej: Strategia Przyspieszenia). W dokumencie ustanowiono następujący cel nadrzędny: Jakość życia typowa dla wysokorozwiniętych regionów europejskich. Będzie on realizowany poprzez szereg działań skoncentrowanych na czterech obszarach tematycznych: (1) Społeczeństwo, (2) Gospodarka, (3) Przestrzeń oraz (4) Spójność.

Z punktu widzenia Programu Rozwoju Gospodarczego, szczególnie istotnym obszarem strategii jest Gospodarka, w ramach której wyznaczono jeden cel główny: konkurencyjna gospodarka. Rolą Programu Rozwoju Gospodarczego jest opracowanie zestawu działań i przedsięwzięć, które pozwolą na wykorzystanie czynników gospodarczych i umożliwią wypełnienie celów operacyjnych (a w konsekwencji również strategicznych oraz celu głównego) Strategii Przyspieszenia.

W fazie badawczej projektu REGIOGMINA przygotowano projekt Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa. 

W pierwszej części dokumentu zawarto diagnozę obecnej sytuacji gospodarczej województwa, w tym m.in. ogólną charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa i poziomu przedsiębiorczości, społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, system instytucjonalny wsparcia rozwoju gospodarczego, analizę dostępnego wsparcia przedsiębiorców, analizę inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego oraz klastrów, poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu, analizę potencjału inwestycyjnego oraz eksportowego województwa, a także kluczowe prognozy dotyczące uwarunkowań dalszego rozwoju gospodarczego. Przeprowadzone prace diagnostyczne pozwoliły na opracowanie katalogu zidentyfikowanych potrzeb, związanych z dalszą koordynacją polityki gospodarczej.

Część druga zawiera pogłębioną analizę możliwości wdrożenia nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym w województwie kujawsko-pomorskim – przy uwzględnieniu powołania wyspecjalizowanej jednostki, która prowadziłaby działalność annalistyczną i formułowała rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego (Regionalne Obserwatorium Gospodarcze), podmiotu odpowiedzialnego za organizowanie, zarządzanie i koordynację aktywności związanej z finansowaniem zwrotnym działalności rozwojowej w regionie (Regionalna Instytucja Finansowa), a także podmiotu, który dzięki posiadanym kompetencjom i środkom będzie pełnił rolę lidera operacyjnego (Regionalna Instytucja Wdrażająca). Dla każdej z wyżej wymienionych instytucji zaproponowano trzy warianty instytucjonalne. Ponadto opracowano propozycję zmian w ramach koordynacji nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym.

Trzecia część dokumentu zawiera elementy charakterystyczne dla programów wdrożeniowych, tj. obejmuje w szczególności identyfikację celu głównego oraz celów szczegółowych Programu, priorytetów/kierunków interwencji dla każdego z celów, a także propozycje działań, jakie należy podjąć w celu realizacji zakładanych w Programie celów oraz zasady monitorowania postępów we wdrażaniu Programu na poziomie regionalnym.

Opracowany w fazie badawczej projekt programu rozwoju gospodarczego województwa w drugiej fazie poddany zostanie konsultacjom społecznym i stosownym procedurom, po których stanie się Programem spełniającym wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i stanie się dokumentem wdrożeniowym dla tej części ustaleń Strategii Rozwoju Województwa 2030, która odpowiadać będzie za rozwój przedsiębiorczości.

Projekt Programu