Pilotaż na poziomie regionalnym (zadanie nr 7)

W ramach zadania nr 7 prowadzone były działania związane z przygotowaniem do wdrożenia i częściowym wdrożeniem narzędzi produktowych i instytucjonalnych aktywizujących gospodarkę województwa, które zostały zaproponowane w wyniku realizacji zadania nr 4 w fazie badawczej, w tym m.in.:

  • opracowano Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego;

W ramach zadania nr 7 poddano szerokim konsultacjom społecznym przygotowany w zadaniu 4 wkład merytoryczny do Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego ( Założenia Programu rozwoju gospodarczego województwa) – dokumentu operacyjnego dla Strategii rozwoju województwa, a jednocześnie jednego z podstawowych instrumentów realizacji celu głównego „3. Konkurencyjna gospodarka”. Rolą Programu jest wskazanie zestawu działań i przedsięwzięć, które pozwolą na wykorzystanie czynników gospodarczych i umożliwią wypełnienie przyjętych w Strategii celów. W ramach zadania nr 7 przystąpiono do sporządzenie projektu Programu i poddano go konsultacjom społecznym i stosownym procedurom (Projekt Programu rozwoju gospodarczego województwa) ; Załącznik nr 1 do projektu Programu (Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej); Załącznik nr 2 do projektu Programu (Opis założeń ROG i RIF) ), po których stał się Programem spełniającym wymogi ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i dokumentem wdrożeniowym dla tej części ustaleń Strategii Rozwoju Województwa 2030, która odpowiada za rozwój przedsiębiorczości:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-620222-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-16-lutego-2022-r-w-sprawie-przyjecia-programu-rozwoju-gospodarczego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego 

Załączniki do Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

 

  • opracowano i przedstawiono pogłębioną analizę możliwości wdrożenia nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym w województwie kujawsko-pomorskim;

W ramach Projektu REGIOGMINA, wraz z opracowaniem Programu rozwoju gospodarczego województwa, w celu jego skutecznej realizacji, założono wdrożenie na poziomie regionu nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym, opartego o trzy filary – przy uwzględnieniu powołania wyspecjalizowanej jednostki, która prowadziłaby działalność analityczną i formułowała rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego (Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, ROG), podmiotu odpowiedzialnego za organizowanie, zarządzanie i koordynację aktywności związanej z finansowaniem zwrotnym działalności rozwojowej w regionie (Regionalna Instytucja Finansowa, RIF), a także podmiotu, który dzięki posiadanym kompetencjom i środkom będzie pełnił rolę lidera operacyjnego (Regionalna Instytucja Wdrażająca, RIW). W ramach opracowania założeń Programu dla każdego filaru przygotowano trzy warianty organizacyjno-kompetencyjne, a także wskazano korzyści wynikające z wyboru poszczególnych wariantów oraz trudności związane z ich wdrożeniem. Ponadto szczegółowo omówiono również proponowane zmiany w ramach koordynacji nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym.

Przygotowane propozycje stanowiły wkład do projektu Programu rozwoju gospodarczego i zostały poddane konsultacjom społecznym z przedstawicielami środowiska gospodarczego z całego województwa. W maju 2021 roku Zarząd Województwa, uwzględniając wyniki dotychczasowych konsultacji ze środowiskiem gospodarczym, aktualną sytuację gospodarczą w regionie, uwarunkowania ekonomiczno-techniczne i formalno-prawne, a także panującą pandemię Covid-19, która wymusiła zmiany w wielu obszarach życia, dokonał wyboru w zakresie proponowanych zmian instytucjonalnych, celem uwzględnienia ich w dalszym etapie przygotowywania dokumentu programowego, a także projektowania zmian na poziomie regionu. Zarząd Województwa, Stanowiskiem z 27 maja 2021 roku zdecydował o nie powoływaniu nowych instytucji, wskazanych w propozycji projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa, lecz prowadzeniu dalszej polityki kształtowania rozwoju gospodarczego w oparciu o struktury i produkty już istniejące, które zostaną zmodyfikowane i uzupełnione o konieczne elementy (organizacyjnie i produktowo), tj.

  1. powierzenie Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. zadań związanych z bieżącym monitorowaniem sytuacji gospodarczej i formułowaniem rekomendacji dla Zarządu Województwa w zakresie podejmowania strategicznych decyzji w obszarze rozwoju gospodarczego (ROG), a także: organizowanie, zarządzanie i koordynację aktywności związanej z finansowaniem działalności rozwojowej w regionie (w formie zwrotnego wsparcia finansowego) (RIF).
  2. Jednocześnie Zarząd Województwa zdecydował się nie powoływać Regionalnej Instytucji Wdrażającej i nie delegować zadań jej przypisanych do jednego podmiotu, uwzględniając fakt, iż niosłoby to za sobą ryzyko ograniczenia działalności i być może w dalszej perspektywie zmarginalizowania istniejących instytucji, w tym także niezależnych organizacji przedstawicielskich przedsiębiorców oraz tworzonych przez nie instytucji otoczenia biznesu. Realizacja zadań wdrożeniowych nie może odbyć się bez wzięcia pod uwagę możliwości, jakie dają inne instytucje, także te niezależne od Województwa, a realizujące działania na rzecz rozwoju regionalnej gospodarki. Dlatego też zadania zaproponowane w ramach prac koncepcyjnych nad projektem Programu rozwoju gospodarczego województwa
    do realizacji przez RIW, będą realizowane poprzez instytucje działające na rzecz rozwoju gospodarczego województwa (instytucje województwa, instytucje otoczenia biznesu, i inne). Przy czym założono koordynację ich działań poprzez mechanizm powołania Wojewódzkiej Rady Gospodarczej, której założenia także zostały opracowane w ramach Projektu, a jej powołanie planowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku. Powyższa decyzja Zarządu Województwa oznaczała więc, że możliwe jest wprowadzenie do systemu instytucjonalnego zarządzania rozwojem gospodarczym usprawnień, w tym nowych funkcjonalności, zaproponowanych w wyniku dotychczas wykonanych prac na rzecz Programu Rozwoju Gospodarczego, ale przy minimalizowaniu zmian organizacyjnych oraz ograniczaniu kosztów finansowych.

 

  • zgodnie z założeniami Projektu REGIOGMINA, w ramach drugiej fazy Projektu zostało uruchomione i pilotażowo przetestowane Regionalne Obserwatorium Gospodarcze;

Przeprowadzone w fazie badawczej Projektu REGIOGMINA prace diagnostyczne w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego pozwoliły na opracowanie katalogu zidentyfikowanych potrzeb związanych z dalszą koordynacją polityki gospodarczej i kluczowych prognoz dotyczących uwarunkowań dalszego rozwoju gospodarczego oraz propozycji rozwiązań planistycznych i instytucjonalnych dla samorządów lokalnych i samorządu województwa, w tym m.in. powołanie wyspecjalizowanej jednostki, która prowadziłaby działalność analityczną i formułowała rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego – Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego (ROG), www.rog.kujawsko-pomorskie.pl

Okres pilotażu Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego miał na celu przetestowanie i zweryfikowanie określonych w pierwszym etapie Projektu REGIOGMINA teoretycznych (merytorycznych i organizacyjnych) założeń funkcjonowania ROG, w celu identyfikacji działań niezbędnych do wprowadzenia dla uzyskania pełnej sprawności ROG po okresie pilotażu.

Założenia funkcjonowania ROG

Podsumowanie i raporty z pilotażu ROG

 

  • Szkolenia dla przedsiębiorców, prezentacja wyników projektu

W zadaniu 7 zostały przygotowane szkolenia dla JST, przedsiębiorców, IOB i innych instytucji zrzeszających przedsiębiorców z tematyki dotyczącej przygotowywanych rozwiązań. Zespół Projektowy prezentował także wyniki prac na ogólnopolskich wydarzeniach gospodarczych. Dodatkowo przygotowany został materiał będący podsumowaniem prac zrealizowanych na poziomie regionu i przekazany do biur Wykonawcy zadań Województwa (PwC Advisory) w Polsce i w 157 krajach na świecie, celem promocji wyników Projektu, a jednocześnie promocji naszego Kraju jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom i atrakcyjnego do inwestowania.

Działania zrealizowane w ramach Projektu REGIOGMINA miały bezpośredni i ważny wpływ na kształtowanie rozwoju gospodarczego województwa, nie tylko przez opracowanie Programu rozwoju gospodarczego województwa, powiązanie ustaleń Programu z Regionalną Strategią Inteligentnej Specjalizacji RIS3 2021+ oraz z dokumentem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza nalata 2021-2027, ale także podjęcie konkretnych decyzji o charakterze organizacyjnym, związanym z usprawnieniem funkcjonowania administracji Samorządu Województwa. Są to bardzo wymierne, użyteczne efekty prac w Projekcie. Rezultaty Projektu będą miały istotne znaczenie dla procesu wykorzystania funduszy unijnych oraz zmiany zasad prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego w województwie. Tworzony nowy ład instytucjonalny zawierający mechanizmy stałej konsultacji ze środowiskiem gospodarczym i szeregiem innych środowisk oraz stałego pozyskiwania danych na poziomie regionalnym powoduje, że zastosowane rozwiązania charakteryzują się dużą elastycznością i zdolnością do adaptacji, co jest szczególnie istotne w okresie tak dynamicznych przemian jak te związane z konsekwencjami pandemii COVID-19.