O projekcie

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)” realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Budżet projektu to ponad 10,5 mln zł w 100% finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
Projekt zakłada wypracowanie metod i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności MŚP ze strony samorządów lokalnych działających w ramach wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i jego instytucjami. Czas realizacji – 32 miesiące.
W początkowej fazie realizacji projektu – fazie badawczej opracowana zostanie metodyka pozwalająca na szczegółową identyfikację firm w skali regionu, uwzględniająca ich rozkład terytorialny, branżowy, a także ich dynamikę rozwojową. W wyniku badań i analiz sporządzony zostanie aktualny obraz firm w województwie, prezentujący ich produktywność, konkurencyjność, innowacyjność i związki kooperacyjne.
Poddane identyfikacji i ocenie funkcjonowania zostaną także istniejące instrumenty wsparcia dla MŚP, w wyniku czego powstaną rekomendacje niezbędne dla ewentualnego wprowadzenia zidentyfikowanych instrumentów i mechanizmów odnoszące się do sfery instytucjonalnej, regulacyjnej i prawnej. W oparciu o badania desk-research i ankiety zostanie wypracowana metodyka oraz formuła programu rozwoju gospodarczego województwa określającego praktyczny i wymierny sposób wykorzystania potencjału eksportowego przedsiębiorstw oraz inwestycyjnego regionu. Będzie on definiował rolę MSP w jego rozwoju we współdziałaniu i kooperacji z kluczowymi firmami regionu dla wzrostu inwestycji, eksportu i innowacyjności produktowej wykorzystując endogeniczne potencjały rozwojowe województwa. Wypracowana metoda gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji zarządzania firmami i ich pozycji konkurencyjnej dla wybranych branż, rodzajów aktywności i subregionów województwa będzie stanowiła założenia dla funkcjonowania Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego jako trwale aktualizowanego, regionalnego zasobu informacji rozwojowej dla firm samorządów i instytucji wsparcia.
W drugiej fazie – fazie przygotowania do wdrożenia, badania ankietowe wobec grup fokusowych pozwolą na oszacowanie adekwatności instrumentów w odniesieniu do struktury firm jak i instytucji wsparcia, a także rekomendowanych w programie gospodarczym działań, natomiast w ramach pilotażu sprawdzona będzie efektywność postulowanych i wytworzonych instrumentów wsparcia dla MŚP, Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego i innych postulowanych rozwiązań.

Więcej:
Radio PIK
TVP 3
Radio GRA