Zadanie 4

W zadaniu 4 dokonano szerokiej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i przygotowano założenia merytoryczne do Programu Rozwoju Gospodarczego województwa. W dalszym etapie prac, których zakończenie przewiduje się pod koniec 2021 roku, dokument poddany zostanie konsultacjom społecznym i stosownym procedurom, po których stanie się Programem spełniającym wymogi art. 17 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i stanie się dokumentem wdrożeniowym dla tej części ustaleń SRW 2030, która odpowiadać będzie za rozwój przedsiębiorczości. Rezultaty projektu Regiogmina znajdą więc bezpośrednie przełożenie na decyzje podejmowane przez Samorząd Województwa w dziedzinie stymulowania i zarządzania rozwojem gospodarczym województwa.

Założenia przedstawione w dokumencie dotyczą w szczególności: określenia celu nadrzędnego rozwoju gospodarczego (pozostającego w ścisłym związku z celami zaproponowanymi w założeniach do strategii rozwoju województwa), wyłonienia celów szczegółowych rozwoju gospodarczego wraz ze wskazaniem głównych priorytetów/kierunków interwencji, propozycji kompleksowego zestawu przedsięwzięć na rzecz realizacji celów szczegółowych i celu nadrzędnego (wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, priorytetu przedsięwzięć oraz ramowego harmonogramu wdrożenia) oraz sposobu monitorowania poziomu wdrażania programu oraz jego rezultatów.

W dokumencie przedstawiono ogólną charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa i poziomu przedsiębiorczości, społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, system instytucjonalny wsparcia rozwoju gospodarczego, analizę dostępnego wsparcia przedsiębiorców, analizę inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego oraz klastrów, poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu, analizę potencjału inwestycyjnego oraz eksportowego województwa, a także kluczowe prognozy dotyczące uwarunkowań dalszego rozwoju gospodarczego. Przeprowadzone prace diagnostyczne pozwoliły na opracowanie katalogu zidentyfikowanych potrzeb, związanych z dalszą koordynacją polityki gospodarczej, które powinny zostać zaadresowane w Programie. W dalszej części przedstawiono pogłębioną analizę możliwości wdrożenia nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym w województwie kujawsko-pomorskim – przy uwzględnieniu powołania wyspecjalizowanej jednostki, która prowadziłaby działalność analityczną i formułowała rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego (Regionalne Obserwatorium Gospodarcze), podmiotu odpowiedzialnego za organizowanie, zarządzanie i koordynację aktywności związanej z finansowaniem zwrotnym działalności rozwojowej w regionie (Regionalna Instytucja Finansowa), a także podmiotu, który dzięki posiadanym kompetencjom i środkom będzie pełnił rolę lidera operacyjnego (Regionalna Instytucja Wdrażająca). Dla każdej z wyżej wymienionych instytucji zaproponowano trzy warianty instytucjonalne. Ponadto szczegółowo omówiono również proponowane zmiany w ramach koordynacji nowego modelu zarządzania rozwojem gospodarczym. Ostatnia część opracowania zawiera elementy charakterystyczne dla programów wdrożeniowych, tj. obejmuje w szczególności identyfikację celu głównego oraz celów szczegółowych Programu, a także priorytetów/kierunków interwencji dla każdego z celów. Ponadto w tej części przedstawiono fiszki projektowe (w formie kart przedsięwzięć), dotyczące działań, jakie należy podjąć w celu realizacji zakładanych w Programie celów. Uwzględniono również zasady monitorowania postępów we wdrażaniu Programu oraz wskazano szacowane nakłady, niezbędne do jego realizacji.

 

Analiza sytuacji inwestycyjnej w województwie

prezentacja

raport

Analiza sytuacji eksportowej w województwie

prezentacja

raport

Analiza sytuacji społeczno- gospodarczej w województwie

prezentacja

raport

Założenia do Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa

prezentacja

raport

Atrakcyjność inwestycyjna – spojrzenie inwestorów z Indii na region kujawsko-pomorski

raport

Analiza studiów przypadku koordynacji polityki rozwoju gospodarczego wybranych regionów

raport