Kategoria: Promocja projektu

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Regulacje prawne służące wspieraniu przedsiębiorczości w samorządzie terytorialnym” – 17 grudnia 2021 r.

Plakat_Konferencja_17.12.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Regulacje prawne służące wspieraniu przedsiębiorczości w samorządzie terytorialnym”

17 grudnia 2021 r.,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

 budynek „C”, ul. Niepodległości 162.

Konferencja została zorganizowana w systemie online.

 

Konferencja w ramach projektu „Usytuowanie, na poziomie samorządów lokalnych, instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regonem” finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg

Celem konferencji jest zainicjowanie szerszej dyskusji dotyczącej zmian regulacji prawnych, które mogłyby ułatwić samorządom skuteczniejsze oddziaływanie na lokalny rozwój gospodarczy. Zasadniczą materią, której dyskusja będzie dotyczyć są propozycje wypracowane w ramach Projektu Regiogmina.

Zasadniczy wpływ na rozwój gospodarczy gmin mają narzędzia polityki gospodarczej, których dysponentami są centralne organy administracji rządowej. Organy samorządu terytorialnego są jednak konfrontowane z potrzebą wspomagania przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i regionalnym – bo właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym stwarzane są warunki powstania przewag konkurencyjnych branż; na tym poziomie powstają również zalążki silnych klastrów. Gminy i inne jednostki samorządowe powinny uczestniczyć w tworzeniu takich warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, które sprzyjałyby powstaniu ich trwałych przewag konkurencyjnych. Aby mogły one efektywnie spełnić to oczekiwanie, dokonano – w ramach projektu badawczego REGIOGMINA – przeglądu istniejących regulacji prawnych i wskazano na te, które powinny być zmienione. Konferencja ma służyć ocenie możliwości zastosowania sformułowanych propozycji oraz zachęcić do zastosowania tych rozwiązań prawnych, które w ocenie ekspertów i praktyków wydają się najatrakcyjniejsze.

Konferencja jest poświęcona dyskusji, której kanwą będą propozycje tych zmian. Dyskusja będzie dotyczyła 4 obszarów: zakresu kompetencji gmin w dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, finansowania gmin, warunków angażowania zasobów gmin w przedsięwzięcia służące budowie infrastruktury wspomagania przedsiębiorczości,  oraz oddziaływania gmin na lokalny rynek pracy. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli nauki, samorządów oraz przedsiębiorców.

W odniesieniu do zmian ustrojowych dyskusja będzie dotyczyć m. in.  ustanowienia w ustawie o samorządzie gminnym zadania publicznego w formule dbania gminy o lokalny rynek pracy i promocji lokalnych MŚP, a także możliwości definiowania przez radę gminy zakresu i sposobu realizacji jej zadań w sferze publicznej.

W odniesieniu do finansowania JST, propozycje dotyczą stworzenia takich mechanizmów kształtowania budżetów i finansowania , w szczególności gmin, które pozwoliłyby im na aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju lokalnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu przewidywalności dochodów wynikających z aktywności gospodarczej prowadzonej na ich terenie.

W odniesieniu do dyskusji o angażowania zasobów gmin, dyskusja będzie dotyczyła aktywizacji zasoby gmin (np. nieruchomości) w celu budowy infrastruktury dla rozwoju gospodarczego. Nie muszą to być zasoby komunalne, ale mogą to być zasoby prywatne wykorzystywane w systemie PPP.

W odniesieniu do dyskusji o oddziaływaniu gminy na  lokalny rynek pracy dyskusja będzie dotyczyć m. in. oddziaływania samorządu województwa na lokalny/regionalny rynek pracy poprzez regionalny komponent Funduszu Pracy.

Program konferencji:

10:00-10:15 Rejestracja uczestników – dotyczy panelistów uczestniczących osobiście.

WYSTĄPIENIA  OTWIERAJĄCE KONFERENCJĘ:

10:15-10:20  Przywitanie uczestników konferencji – Dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak

10:20-10:30  Wystąpienie Rektora SGH, JM prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka

10:30-10:40 Otwarcie konferencji przez Panią Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów prof. SGH dr hab. Joannę Wielgórską –  Leszczyńską

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE DO TEMATYKI ZMIAN REGULACYJNYCH:

10:40-10:55  Przedstawienie założeń i rezultatów projektu Regiogmina – Kierownik Projektu, Olgierd Dziekoński

10:55-11:05  Charakterystyka rekomendowanych w projekcie podstawowych Instrumentów  wsparcia MŚP ze strony    samorządów lokalnych –  prof. SGH, dr hab. .Zbigniew Grzymała

11:05-11:15 Rola samorządu terytorialnego w formule zarządzania wielopoziomowego ze szczególnym uwzględnieniem roli województwa i jego instytucji – Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

11:15-11:30 Kierunki zmian prawnych proponowanych w ramach projektu wraz z rekomendacją kluczowych obszarów zmian: prof. dr hab. Artur Nowak-Far

PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ZMIAN DLA KLUCZOWYCH OBSZARÓW I DYSKUSJA W RAMACH PANELI W ODNIESIENIU DO PROPOZYCJI REGULACJI:

11:30-12:20 Panel I: KWESTIE USTROJOWE – USYTUOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE REGULACYJNYM JST

(moderator mecenas Grzegorz Kubalski, REGIOGMINA,)

uczestnicy panelu:

 • ze strony samorządu: Sylwester Sokolnicki, starosta legionowski
 • ze strony świata nauki: prof. UKSW, dr hab. Mariusz Szyrski,
 • ze strony przedsiębiorców: Monika Sadkowska (tbc)

12:20-13.10 Panel II: FINANSOWANIE AKTYWNEJ POLITYKI ROZWOJU W JST

(moderator dr hab.  Michał Bitner Uniwersytet Warszawski )

Uczestnicy panelu:

 • Prof. SGH, dr hab. Jacek Sierak
 • Przedstawiciel Ministerstwa Finansów ( tbc)
 • Dr Jarosław Neneman – były v-ce minister finansów, Uniwersytet Łódzki

13:10-14:00 Panel III: ANGAŻOWANIE ZASOBÓW GMIN NA RZECZ WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORSTW

(moderator prof. dr hab.  Artur Nowak-Far, SGH)

Uczestnicy panelu:

 • Prof. UJ, dr hab. Wojciech Jakimowicz, NSA
 • Prof. UJ, dr hab. Kazimierz Bandarzewski, UJ
 • Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP

14:00 – 14:50 Panel IV: ODDZIAŁYWANIE JST NA LOKALNY RYNEK PRACY

(moderator dr Tomasz Grzybowski, SGH)

Uczestnicy panelu:

 • Dr Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., WSA w Gorzowie Wlkp.
 • Dr Marta Sarnowiec-Cisłak,, NSA
 • Jarosław Czarnota, NSA
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy w Warszawie.(tbc)

14:50-15:20 DYSKUSJA DOTYCZĄCA DALSZYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA NA RZECZ ZMIAN

(moderator prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH)

W dyskusji uczestniczą:

 • Marek Wójcik sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (tbc)
 • moderatorzy paneli oraz zdalnie zarejestrowani uczestnicy.

15:20-15:30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI:

 • dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH

 

Galeria zdjęć z konferencji:

Regiogmina na VI Europejskim Kongresie Samorządów

Regiogmina_Mikołajki_06.12.2021_1

 

6 czerwca 2021 roku w ramach VI Europejskiego Kongresu Samorządów odbył się panel „Samorządy aktywnie dla lokalnych firm- projekt Regiogmina”. W panelu wzięli udział Pan Olgierd Dziekoński – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Pan Profesor Zbigniew Grzymała odpowiedzialny za realizację projektu w ramach Szkoły Głównej Handlowej.

 

Zaproszenie Wąpielsk

Herb Wąpielsk

Szanowni Państwo

Poniżej przekazujemy zaproszenie od Wójta Gminy Wąpielsk:

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, wpisując się z organizowany corocznie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który w roku 2021 przypada w dniach 8 – 14 listopada, serdecznie zaprasza na

otwarte spotkanie dla Przedsiębiorców

z terenu Gminy Wąpielsk. 

Termin: 9 listopada 2021 r. od godz. 10.00

Miejsce: budynek GOK-u, parter, centrum miejscowości Wąpielsk

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości.

Gmina Wąpielsk wraz z 20 samorządami Województwa Kujawsko – Pomorskiego przystąpiła do realizacji pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Podczas zaplanowanego na dzień 9 listopada br. od godz. 10.00 otwartego spotkania z przedsiębiorcami zostanie zainaugurowany proces konsultacji społecznych i omówiony projekt Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Wąpielsk. Ponadto zaprezentowane zostaną różne formy wsparcia                     dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym informacje dotyczące utworzenia Lokalnej Organizacji Gospodarczej, a także możliwości uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach programu „Cała Polska Strefą”, oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie zapraszam!!!

Spotkanie z Sejmikiem Gospodarczym w ramach konsultacji Programu Rozwoju Gospodarczego

Spotkanie Sermik 22.10.21

W dniu 22 października 2021 roku, dzięki gościnności Prezesa Zarządu Grzegorza Grześkiewicza w murach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie otworzył Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Krzysztof Sikora witając gości:

 • Pana Adama Stańczyka – Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,
 • Pana Olgierda Dziekońskiego – Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. rozwoju Gospodarczego,
 • Pana Adama Szponkę – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Panią Agnieszkę Kołodziejczyk – Kierownika Biura Planowania Rozwoju Gospodarczego
 • Pana Macieja Kanabaja – Głównego Specjalistę w Biurze Planowania Rozwoju Gospodarczego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

 

Tematami, które zostały poruszone przez gości spotkania były:

 • Program Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RIS)

 

Uczestnikami wydarzenia byli reprezentanci instytucji zrzeszonych w Sejmiku Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie miało charakter konsultacyjno-informacyjny.

 

REGIOGMINA na Local Trends w Poznaniu

PaneliściW dniach 11-12 października 2021 odbyło się w Poznaniu Europejskie Forum Samorządowe – Local Trends. W ramach forum 12 października odbyła się Debata „Samorządy aktywne dla lokalnych firm” poświęcona m. in. prezentacji rezultatów projektu Regiogmina. W Debacie udział wzięli:

 • Prowadzący: Olgierd R. Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego

Zaproszeni paneliści:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Hieronim Jędrzejewski, Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego
 • dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr hab. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
 • Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko Pomorskiego

W trakcie debaty poruszana była tematyka relacji samorządu i biznesu, wsparcia jakie może i powinien otrzymywać biznes ze strony lokalnych samorządów oraz administracji rządowej. Omawiano projekt „Regiogmina” oraz jego planowane rezultaty. Sporo uwagi poświęcono także zagadnieniom finansowania i dokapitalizowania lokalnych przedsiębiorców.

„Regiogmina” na Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas obrad Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, które odbyły się w dniu 23 września br. Kierownik Projektu REGIOGMINA – Olgierd Dziekoński przedstawił główne założenia projektu oraz aktualny stan prac nad opracowywaniem dokumentów planistycznych  przygotowywanych w ramach projektu REGIOGMINA (Program Rozwoju Gospodarczego Województwa, Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego dla gmin).

Prezentacja

Warsztat „Budowanie współpracy z przedsiębiorcami i innymi interesariuszami lokalnego ekosystemu gospodarczego”

Budowanie współpracy z przedsiębiorcami i innymi interesariuszami lokalnego ekosystemu gospodarczego to temat przewodni warsztatu dla pracowników 21 gmin pilotażowych projektu REGIOGMINA, który odbył się w dniu 11 sierpnia br.

Warsztat składał się z trzech bloków tematycznych:

Blok I: Mapowanie lokalnego ekosystemu innowacji,Podstawy pracy z wykorzystaniem plansz online,Definiowanie interesariuszy,Tworzenie person interesariuszy zgodnie z wyszczególnionymi kategoriami

Blok II: Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami i interesariuszami, Budowa propozycji wartości i próba priorytetyzacji potrzeb, barier i ograniczeń, Prowadzenie konsultacji społecznych, Rola i znaczenie lokalnych instytucji otoczenia biznesu, Ćwiczenia oparte o sentencję” jak moglibyśmy”…

Blok III: Przykłady inicjatyw lokalnych, Dobre praktyki komunikacji inicjatyw, Przydatne narzędzia w komunikacji i promocji inicjatyw, Atrakcyjne formułowanie propozycji wartości.

Warsztat odbył się w ramach cyklu szkoleń przygotowywanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, których celem jest wyposażenie pracowników 21 gmin pilotażowych w ujednolicony zakres niezbędnych kompetencji i umiejętności umożliwiających monitorowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie podstawowych działań informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców.

 

REGIOGMINA: Możliwości współpracy na linii JST-MSP

22 lipca br. odbyło się szkolenie Możliwości współpracy na linii JST-MSP dla pracowników 21 gmin pilotażowych projektu REGIOGMINA.

Szkolenie przygotowała Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • PODSTAWOWE NARZĘDZIA, WZORCE I SZABLONY WE WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORCÓW W OBSZARZE PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I FINANSOWANIA DZ. GOSP.
 • PODSTAWY OBSŁUGI INWESTORA/PRZEDSIĘBIORCY W GMINIE
 • NAJLEPSZE PRAKTYKI W OBSŁUDZE INWESTORÓW PRZEZ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM GMIN Z WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Media o REGIOGMINIE

Informacje na temat Projektu REGIOGMINA, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim obecne są w mediach tradycyjnych, w portalach internetowych, na stronach partnerów i wykonawców projektu, a także środowiska gospodarczego w województwie kujawsko-pomorskim:

Media ogólnokrajowe

https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/zarzadzac-rozwojem-kujawsko-pomorskie-chce-sprawnie-zarzadzac-rozwojem

https://www.money.pl/gielda/pwc-ma-umowe-na-plan-rozwoju-gospodarczego-dla-woj-kujawsko-pomorskiego-6442832626337409a.html

(więcej…)

„Identyfikacja lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości” oraz „Inwestycje na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”

W dniu dzisiejszym odbywają się dwa szkolenia w ramach Projektu REGIOGMINA –

Identyfikacja lokalnego ekosystemu przedsiebiorczości” dla pracowników ds. rozwoju przedsiębiorczości z 21 gmin pilotażowych oraz
„Inwestycje na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego – perspektywy, lokalizacja, narzędzia wsparcia. Wsparcie na Rozwój Przedsiębiorstw- zwolnienie z podatku dochodowego CIT/PIT na nowe inwestycje” dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze jest jednym z cyklu szkoleń przygotowanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., mających na celu wyposażenie pracowników 21 gmin w ujednolicony zakres niezbędnych kompetencji i umiejętności umożliwiających monitorowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie podstawowych działań informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców. Celem drugiego szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami wsparcia inwestycyjnego w regionie, w szczególności wsparcia udzielanego w ramach specjalnych stref ekonomicznych, a także promocja projektu i wypracowywanych w ramach projektu rozwiązań z zakresu rozwoju gospodarczego. Szkolenie dla przedsiębiorców zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Program dla MŚP

Program dla 21 gmin

 

 

 

Następna strona »
Skip to content