Zadanie 1

W zadaniu 1 opracowano metodykę identyfikacji firm w skali regionu przez wykorzystanie baz danych rejestrów publicznych (ZUS, REGON, CIDG i administracji skarbowej) i zapewniono  ich geoprzestrzenną identyfikację oraz przeprowadzono analizy uwzględniające struktury administracji lokalnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowane zostały wnioski dotyczące: zróżnicowania przestrzennego sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim, charakterystyki sektora MŚP w oparciu o typologie stosowane w literaturze, zróżnicowania gmin w województwie w oparciu o charakterystyki ekonomiczne dotyczące sektora MŚP oraz przestrzenne – powiązań poziomu innowacyjności przedsiębiorstw ze statystykami charakteryzującymi poszczególne gminy (na podstawie analiz eksploracyjnych typu big-data analysis). Opracowany został program łączący i raportujący dane dotyczące sektora MŚP dla poszczególnych gmin, który pozwala na automatyczne generowanie raportów przedstawiających sytuację sektora MŚP w poszczególnych gminach na tle podobnych gmin w województwie (zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonej analizy skupień) oraz na tle wszystkich gmin w województwie. Na podstawie opracowanej metodyki, przeprowadzonych analiz (zawartych w raportach cząstkowych) oraz wniosków opracowany został raport końcowy z zadania 1 „Zróżnicowanie przestrzenne sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”, który podsumowuje wyniki przeprowadzonych badań wraz z wnioskami dla działania Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego w województwie kujawsko-pomorskim. Raport ten przedstawia syntetycznie uzyskane wyniki analiz, w szczególności dotyczące zróżnicowania gmin w zakresie wielkości oraz charakterystyki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Agnieszka Chłoń-Domińczak – Zróżnicowanie przestrzenne sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim: opracowanie metodyki pozyskania informacji o MŚP z baz danych gromadzonych przez gestorów publicznych, zapewnienie ich geoprzestrzennej identyfikacji, przeprowadzenie analiz uwzględniających struktury administracji lokalnej – PODSUMOWANIE pobierz RAPORT

Agnieszka Chłoń-Domińczak, Aneta Ptak-Chmielewska – Wykorzystanie danych rejestrowych do oceny sytuacji ekonomicznej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego POBIERZ RAPORT

Raporty dotyczące metodyki konstrukcji i analizy danych:

1.1. Karol Pszonka – „Opracowanie modelu pojęciowego bazy danych przestrzennych MŚP w województwie kujawsko-pomorskim” POBIERZ RAPORT

1.2. Anna Fiedukowicz – „Opracowanie koncepcji wykorzystania istniejących zasobów informacyjnych do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawskopomorskim, w tym informacji dotyczącej przedsiębiorstw, gmin oraz powiatów w województwie kujawsko-pomorskim pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, oraz rejestrów ubezpieczeń społecznych i podatkowych (dane zagregowane na poziomie gminy)” POBIERZ RAPORT

1.3. Robert Olszewski – „Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw –opracowanie metodyki wykorzystania metod ilościowych i jakościowych spatial data mining do analizy danych przestrzennych MŚP w województwie kujawsko-pomorskim” POBIERZ RAPORT

1.4. Anna Fiedukowicz – „Opracowanie metodyki wykorzystania kontekstu przestrzennego w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych MSP w województwie kujawsko-pomorskim” POBIERZ RAPORT

1.5. Jędrzej Gąsiorowski – „Opracowanie metodyki wykorzystania reguł asocjacyjnych w analizie danych przestrzennych MŚP w województwie kujawsko-pomorskim” POBIERZ RAPORT

1.6. Karol Przanowski – „Model prognozy wskaźnika innowacyjności gminy” – dwa raporty dotyczące produkcji na podstawie dwóch zmiennych określających innowacyjność przedsiębiorstw w gminach POBIERZ RAPORT

Raporty podsumowujące wykonane prace związane z geokodowaniem oraz przygotowaniem programu raportującego:

2.1. Robert Olszewski – „Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – geokodowanie danych MŚP” POBIERZ RAPORT

2.2. Jędrzej Gąsiorowski – „Opracowanie prototypu programu raportującego informacje zgromadzone w bazie danych, generującego automatyczne raporty dla gmin i powiatów województwie z podsumowaniem informacji” wraz z przykładowymi raportami dla wybranych typów gmin POBIERZ RAPORT

 

RAPORTY GMINNE (proszę potwierdzić wyjątek; pilotażowo raporty zostały zamieszczone na serwerach SGH)