Podsumowanie

Celem Projektu REGIOGMINA było zdynamizowanie rozwoju regionu, poprzez opracowanie i zastosowanie zestawu narzędzi dopasowanego do indywidualnych cech, charakterystycznych potencjałów i potrzeb regionalnego rynku. Skuteczna interwencja wymaga koordynacji systemu wsparcia przedsiębiorstw, począwszy od spójnej polityki informacyjnej uwzględniającej pełen katalog oferty wszystkich instytucji uczestniczących w dystrybucji środków publicznych, poprzez zapewnienie tożsamych standardów obsługi przedsiębiorstw, po wdrożenie specjalizacji podmiotów w obszarach odpowiadających zapotrzebowaniu ze strony środowiska gospodarczego. Projekt adresowany był przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które w wyniku realizacji zaproponowanych ustaleń powinny w sposób zauważalny wzmocnić potencjał, co przyniesie wymierne efekty w sferze regionalnego PKB, wzrostu zamożności podmiotów, wzrostu wynagrodzeń, a pośrednio także wzmocnienia sytuacji samorządów lokalnych w sposób pośredni zależnych od stanu rozwoju gospodarczego. Tak, poprzez zwiększanie produktywności MŚP oraz wielkości ich udziału w PKB, możliwe jest pokonanie pułapki średniego dochodu i produktu. Jednocześnie, szereg ustaleń Projektu w silny pozytywny sposób sprzyjać będzie także rozwojowi podmiotów dużych i bardzo dużych, których wpływ na konkurencyjność i rozpoznawalność regionu jest niewspółmiernie wysoki.

Zakłada się, że główne rezultaty realizacji Projektu będą związane ze wzrostem postaw przedsiębiorczych skutkujących zdynamizowaniem procesów tworzenia nowych działalności gospodarczych, a także miejsc pracy, rozwojem istniejących przedsiębiorstw oraz zacieśnianiem współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto zaplanowane działania będą sprzyjały rozwijaniu działalności innowacyjnej (np. produktowej, organizacyjnej), działalności badawczo-rozwojowej, a także eksportowej. Co więcej, wdrożenie przygotowanych rozwiązań przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu wśród potencjalnych inwestorów. Wszystkie te efekty przełożą się na trwały, stabilny wzrost gospodarczy, a w konsekwencji na zwiększenie poziomu zamożności mieszkańców regionu.

W wymiarze praktycznym realizacja założeń Projektu doprowadzi do:

– Optymalizacji systemu instytucjonalnego wspierania przedsiębiorczości, wzmocnienia funkcji analitycznych na poziomie lokalnym i regionalnym – umożliwiających dostosowywanie prowadzonych działań do faktycznych potrzeb w regionie (m.in. poprzez utworzenie ROG, RIF, LOG, powołanie Rady Gospodarczej), zwiększenia transparentności podejmowanych działań, a także profesjonalizacji usług świadczonych przez organy administracji samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu;

– Usystematyzowania oferty instrumentów wsparcia przedsiębiorców, ich dostosowania (lub stworzenia nowych) do aktualnych potrzeb odbiorców, a także wypracowania efektywnego sposobu informowania i promowania ich dostępności w regionie, także w gminach oddalonych od głównych ośrodków miejskich, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie i efektywniejsze wykorzystanie dostępnych środków finansowych;

– Intensyfikacji współpracy pomiędzy dużymi firmami działającymi w regionie, a przedsiębiorcami z sektora MŚP, np. w ramach prowadzenia wspólnych projektów, tworzenia łańcuchów dostaw i wartości, form podwykonawstwa itp.

– Zacieśnienia współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, a sektorem edukacji, co umożliwi pracodawcom proaktywne, długoterminowe oddziaływanie na zapotrzebowania na określone umiejętności na rynku pracy;

– Wzmocnienia potencjału przedsiębiorców w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań (np. produktowych, produkcyjnych czy usługowych), a także stworzenia optymalnych warunków do intensyfikacji współpracy pomiędzy firmami, a lokalnymi uczelniami oraz jednostkami naukowo-badawczymi;

– Zdynamizowania procesów internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorców, a co za tym idzie wzrostu liczby eksporterów i wolumenu eksportu z terenu województwa;

– Rozbudowania oferty dostępnych, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów (zarówno zagranicznych, jak i krajowych / regionalnych), a także doskonalenia kompetencji kadr odpowiedzialnych za kontakty z inwestorami w poszczególnych gminach regionu;

– Wzmocnienia pozytywnego wizerunku województwa w kraju i za granicą jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania.

W rezultacie zaplanowanej w Projekcie interwencji województwo kujawsko-pomorskie powinno w kolejnych latach doświadczyć pozytywnych efektów zmian gospodarczych. Zostaną one odzwierciedlone między innymi w zahamowaniu, a nawet odwróceniu negatywnego wskaźnika dot. udziału małych, średnich i dużych przedsiębiorstw we wszystkich przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie, a także we wzroście przeciętnego wynagrodzenia brutto w stosunku do średniej krajowej. Ponadto, pozytywne zmiany w regionie powinny zostać finalnie odzwierciedlone także w ramach badań krajowych (np. prowadzonych przez PARP), jak i tych realizowanych na poziomie europejskim (m.in. Regional Competitiveness Index, czy też Regional Innovation Scoreboard).

 

Publikacje w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych lub monografia naukowa, redakcja naukowa lub rozdział w monografii naukowej:

1.    M. Zastempowski, A. Glińska-Neweś, E. Wędrowska, W. Glabiszewski, D. Grego-Planer, I. Escher, K. Liczmańska-Kopcewicz, Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 298.

2.    M. Zastempowski, A. Glińska-Neweś, E. Wędrowska, W. Glabiszewski, D. Grego-Planer, I. Escher, K. Liczmańska-Kopcewicz, Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Kluczowe wnioski w obszarze konkurencyjności, innowacyjność, produktywności i współpracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 43.

3.    Zastempowski M., Cyfert S., Social responsibility of SMEs from the perspective of their innovativeness: evidence from Poland, Journal of Cleaner Production, 2021, Vol. 317, Art. no. 128400 s. 1-14; Impact Factor: 9.297

4.    Zastempowski M., Cyfert S., Impact of entrepreneur’s gender on innovation activities: the perspective of small businesses, PloS One, 2021, Vol. 16, np. 1, Art. no. e0258661 S. 1-24; Impact Factor: 3.240

5.    Zastempowski M., Cyfert S., Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw chemicznych województwa kujawsko-pomorskiego, Przemysł Chemiczny, 2021, T. 100 nr 4, s. 382-385; Impact Factor: 0.464

6.    Z. Grzymała, Współpraca samorządu terytorialnego z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – porównanie Finlandii i Polski strony 97-110, w: Nowe wyzwania w naukach o gospodarce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2020 r.; ISBN 978-83-8030-382-9

7.    Chłoń-Domińczak, Agnieszka, Anna Fiedukowicz; Robert Olszewski; Geographical and Economic Factors Affecting the Spatial Distribution of Micro, Small, and Medium Enterprises: An Empirical Study of The Kujawsko-Pomorskie Region in Poland ISPRS International Journal of Geo-Information 2020; ISSN 2220-9964; 1-28; DOI:10.3390/ijgi9070426

8.    Zbigniew Grzymała (KZiF, współautor); Agnieszka Wójcik-Czerniawska (KZiF, współautor), Rola Lokalnego Funduszu Rozwoju Gospodarczego w wypełnianiu luki finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie kujawsko-pomorskim strony 147-159,W: Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po pandemii, 2021; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; ISBN 978-83-8030-466-6; 1-596

9.    Zbigniew Grzymała, Regional SME support instruments on the example of selected EU countries – based on research conducted in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship in Poland, 2021; ISSN 2767-9640; 4996-5004.

10. Przykłady narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, pod red. A. Wójcik-Czerniawskiej, Wydawnictwo SGH (broszura o charakterze monografii).

11. Lokalne Fundusze Rozwoju Gospodarczego jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw – monografia w procesie wydawniczym.