Zespół SGH

Kierownik zespołu badawczego ze strony SGH – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH.

Dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH, kieruje Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Główne pole zainteresowań badawczych dr hab. Z. Grzymały to: analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku wyników, zatrudnienia i płac, majątku trwałego, itd.); analiza strategiczna organizacji (tworzenie strategii rozwoju organizacji, szczególnie jednostek samorządu terytorialnego) analiza budżetu gminy (dochodów, wydatków); analiza i ocena efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze, w tym infrastrukturze logistycznej, analiza kosztów i korzyści, biznesplan i studia wykonalności projektów inwestycyjnych, cykl życia produktów w branżach komunalnych, ekonomia sektora publicznego, polityka gospodarcza, polityka przestrzenna, zarządzanie przestrzenią, restrukturyzacja sektora komunalnego, ekologistka, zarządzanie nieruchomościami. Brał udział między innymi w projektach: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czego efektem były zmiany legislacyjne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz o maksymalnych stawkach za opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Uczestniczył z innymi członkami zespołu w projekcie „Eco-innovations in cities, Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, POKL.04.03.00-00-249/12, 2013-2015” organizowanym przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, odbywając staż w USA czy projektach rewitalizacji miast przy współudziale tegoż kolegium oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełnił funkcje eksperta PARP, OPI, a także Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego w działaniu 3.4. ZPORR mikroprzedsiębiorstwa. Jest autorem i współautorem wielu publikacji i ekspertyz oraz badań naukowych, w tym:

 1. Wybrane zagadnie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz proces restrukturyzacja gospodarki komunalnej, w: Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. G. Maślocha i J. Sieraka, SGH, Warszawa 2013
 2. Racjonalizacja gospodarki odpadami w Polsce (red. M. Goleń), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 3. Wytyczne dotyczące ustalenia maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z analizą kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonych przez gminę̨ (Współautorzy: P. Hossa, M. Goleń) Badania:
 4. Uwarunkowania wykorzystania funduszy UE przez jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie perspektywy finansowej na lata 2014-2020.Badanie statutowe, kierownik: dr Grzegorz Maśloch
 5. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego w świetle zmian modelu zarządzania sektorem publicznym, Część nt. przekształceń własnościowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – uwarunkowania i efekty (wraz z zespołem Zakładu zarządzania i finansów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej-2005 r.)
 6. Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce – aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Warszawa 2010. Grant habilitacyjny
 7. „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, realizowanego przez Szkołę Główną Handlową w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, obejmującego innowacyjne szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w polskich miastach. Kierownik dr Aleksandra Jadach-Sepioło. Tytuł opracowania własnego „Rewitalizacja Przasnysza” Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Handlowa.
 8. System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego. Tytuł projektu: „Wskaźniki monitoringu dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Kierownik projektu: Zenon Kiczka; Jednostka realizująca projekt: Holdikom S. A., ul Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Koordynator projektu: Dariusz Kowalski – Prezes Zarządu Spółki.

 

Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak jest adiunktem w Szkole Głównej Handlowej oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych. W przeszłości – wiceminister i dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Ochrony Socjalnej. Brała udział w pracach zespołu przygotowującego reformę emerytalną z 1999 r. Jej zainteresowania badawcze obejmują: demografię, systemy emerytalne, rynek pracy, politykę społeczną, zdrowie oraz edukację. Wiedza dotycząca kształtowania się procesów społeczno-gospodarczych w kontekście rynku pracy i sytuacji społecznej, bardzo dobra znajomość funkcjonowania systemów emerytalnych, systemów świadczeń społecznych (praca doktorska na temat stabilności systemów emerytalnych w świetle starzenia się ludności), funkcjonowania systemów kwalifikacji, w tym uczenia się przez całe życie. Teoretyczna i praktyczna wiedza dotycząca polityki społecznej i jej reform ze szczególnym uwzględnieniem zmian demograficznych. Wiedza na temat funkcjonowania modeli makroekonomicznych i mikroekonomicznych, umiejętność budowania takich modeli. Doświadczenie międzynarodowe, wieloletnia współpraca z OECD oraz Komisją Europejską. Wybrane publikacje:

 1. Chłoń-Domińczak, A. 2017. Gender Gap in Pensions: Looking Ahead. Study for the FEMM Committee, European Parliament
  http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)583150
 2. Chłoń-Domińczak, A., A.Żurawski. 2017. Measuring skills mismatches revisited – introducing sectoral approach. Instytut Badań Strukturalnych, working paper.
 3. Chłoń-Domińczak, A. 2017. Generational distriubtion of consumption and income in Poland in the context of population ageing [Międzypokoleniowy rozkład konsumpcji i dochodów w Polsce w kontekście starzenia się ludności], in: P.Lewandowski, J.Rutkowski (eds.). Population ageing, labour market and public finance in Poland [Starzenie się ludności i finanse publiczne w Polsce], Instytut Badań Strukturalnych and European Commission Representation in Poland, Warsaw, pp. 17-22, ISBN 978-92-79-66266-9 doi:10.2775/9 // ISBN 978-92-79-66265-2 doi:10.2775/210871
 4. Chłoń-Domińczak, A., A.Kraśniewski 2017. Poziom 5. w Polskiej Ramie Kwalifikacji i jego stan formalny. In: Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), 2017. Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, pp. 27-34
 5. Chłoń-Domińczak, A. 2017. Uzasadnienie społeczne dla kształcenia na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego. In: Chmielecka E., Kraśniewska N. (red.), 2017. Poziom 5 – brakujące ogniwo? Podsumowanie. Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa, pp. 35-50

 

Prof. dr hab. Jan Klimek – wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Uczestnik forum dialogu społecznego – wcześniej jako członek Komisji Trójstronnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a od grudnia 2015 – członek Rady Dialogu Społecznego powołanej przez Prezydenta RP. Autor wielu opracowań teoretyczno-praktycznych, m.in. Rola zarządzania strategicznego
w rozwoju przedsiębiorczości; Rola i znaczenie pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Pracownicy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – ich rola i znaczenie; A co z naszą przedsiębiorczością?, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Jest również współautorem licznych opracowań z profesorem Mario Raichem, m.in. Sztuka przedsiębiorczości; Sztuka rozwoju osobistego; Perspektywy przedsiębiorczości; Kreatywne rozwiązania w biznesie. Współtworzył polsko-szwajcarski projekt wspierania przedsiębiorczości w Polsce i kierował nim. Projekt ten zdobył uznanie przedsiębiorców, którzy dzięki niemu poszerzyli swoją wiedzę i pogłębili umiejętności w dziedzinie zarządzania i funkcjonowania firm. Jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Pracuje w Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) oraz w Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji Konsumpcji (INT). Jest również obserwatorem rynku pracy w EKES-ie. W 2015 opracował opinię Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy. Jego najnowsze publikacje są następujące:

 1. Jan Klimek, Strategia MSP. Przedsiębiorczość – Konkurencyjność – Rozwój, Ementon, Warszawa 2017
 2. Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi, red. J. Klimek, B. Żelazko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 3. Przedsiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

 

Dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH, pracownik Instytutu Finansów, Kierownik projektu Akademia Kreatywności i Innowacji SGH obejmującego program akceleracji start-upu, opracowania metodyki wdrożenia innowacji według metody Desigh Thinking oraz wdrożenia innowacji z zakresu odpowiedzialnego zarządzania. Projekt finansowany z POWER, Działanie 3.1., okres realizacji IV.2017 do II.2020; kierownik zadania 4. Jest autorem następujących publikacji, ekspertyz:

 1. Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014 – 2020, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2016.
 2. Marketing of Places for Management and Economics, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015. Współautor: M. Bombol. Recenzent: A.Giovanelli
 3. The Development of Creative Industries in Poland – Opportunities for Entrepreneurial Development or just a Temporary Fashion, W: Zarządzanie – nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności. Red. J.D. Antoszkiewicz, E. Gołebiowska. Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2015, s. 109-130
 4. Model IDEA jako paradygmat polityki gospodarczej skierowanej na wsparcie sektora kreatywnego, W: J. Kurowska-Pysz, Ł. Wróblewski (Red) Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015
 5. Creative industries in the Polish economy,W: Quaestiones Geographicae, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 34(2)/2015, Poznań 2015, s. 35 – 43
 6. Fundusze strukturalne a zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw, W: Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, Red. A. Skowronek-Mielczarek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015

 

Prof. Dr hab. Krzysztof Marecki związany jest z szeroko pojętą problematyką finansów w tym z finansami ogólnymi i finansami przedsiębiorstwa. W ramach tych dyscyplin naukowych specjalizuję się w zarządzaniu finansami, analizie ekonomiczno – finansowej, planowaniu finansowym, rachunkowością zarządczą, rachunkiem kosztów. Swoje zainteresowania naukowe weryfikuje w praktyce gospodarczej, prowadząc badania empiryczne oraz realizując różnego rodzaju oceny i analizy jako ekspert krajowy oraz UE. Pełnił funkcję jako ekspert Lokalnego Banku Światowego / analiza ekonomiczno – finansowa podmiotów otoczenia rolnictwa w Polsce); ekspert Unii Europejskiej – małe i średnie przedsiębiorstwa; ekspert Urzędu Marszałkowskiego – ocena wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych programów; ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, ekspertyz i badań naukowych jak:

 1. Marecki K., Planowanie finansowe, W: Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko,
  J. Szczepański, PWE, Warszawa 2003
 2. Marecki K., Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstwa,( red.) L. Szyszko, J. Szczepański, PWE, Warszawa 2003
 3. Marecki K, Wieloch M, Kredyt – pojęcie, klasyfikacja, funkcje kredytu oraz mechanizm kreacji pieniądza, w: Propedeutyka finansów, (red.) L. Szyszko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
 4. Rachunkowość zarządcza ( red. wspólnie z dr Maciejem Wielochem)), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017- w recenzji
 5. Dla grupy Kapitałowej Azoty (2011-2016)
 6. Poszukiwanie wartości spółki w warunkach kryzysu
 7. Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 8. Zarządzanie kapitałem obrotowym
 9. Budowa mapy ryzyka przedsiębiorstwa oraz określenie wpływu ryzyka na wartości Spółki
 10. Fuzje przedsiębiorstw – przyczyny niepowodzeń (przy wykorzystaniu konkretnych przykładów), wskazanie działań, jakie w trakcie procesu łączenia podmiotów należy podejmować, celem przeprowadzenia procesu z sukcesem
 11. Projekty inwestycyjne jako narzędzie generowania wartości przedsiębiorstwa. Budżetowanie kapitałowe, metody opłacalności projektów: NPV, IR

 

 

Dr Karol Przanowski
Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Łódzkiego i doktor fizyki teoretycznej.

Naukowo zajmuje się teoretyczną stroną Credit Scoring. Posiada duże doświadczenie w analizowaniu portfela Consumer Finance i tworzeniu symulatorów danych odzwierciedlających procesy tego portfela. Jest ekspertem z Sytemu SAS, zaawansowanego programowania i analiz statystycznych. Jest autorem wielu własnych programów SAS 4GL do budowy modeli kart skoringowych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Business Analytics. Prowadzi jedyne w swoim rodzaju zajęcia z „Credit Scoring i makro-programowania w SAS”. Odpowiedzialny w dużych bankach grup kapitałowych za budowanie, wdrażanie i monitoring modeli predykcyjnych do IRB i IFRS9, tworzenie zautomatyzowanych procesów CRM, zarządzanie kampaniami i ofertami, tworzenie automatycznych procesów budżetowania i planowania.

PUBLIKACJE:

 1. Karol Przanowski, Credit Scoring – studia przypadków procesów biznesowych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 – wyróżniona nagrodą Rektora SGH.
 2. Karol Przanowski, Praca statutowa: SGH KAE/S/43/14, „Prognozowanie kryzysu portfela Consumer Finance”, Warszawa, czerwiec 2015
 3. Karol Przanowski, Credit Scoring w erze Big Data. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 – wyróżniona nagrodą Rektora SGH.
 4. Karol Przanowski, Rola danych symulacyjnych w badaniach Credit Scoring. Monografia, Statystyka w służbie biznesu i nauk społecznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Warszawa 2014, strony 219–242.
 5. Karol Przanowski, Praca statutowa: SGH KAE/S/43/13, „Techniki budowy kart skoringowych w Credit Scoring – wykorzystanie generatora danych losowych portfela Consumer Finance”, Warszawa, wrzesień 2013
 6. W. Grzenda, A. Ptak-Chmielewska, K. Przanowski, U. Zwierz,  PRZETWARZANIE DANYCH W SAS – SGH, . Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa  2012
 7. Karol Przanowski, Jolanata Mamczarz, Generator danych Consumer Finance – metody porównywania technik modelowych w Credit Scoring, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 239, strony 97–111, Poznań 2012
 8. Karol Przanowski, Banking retail consumer finance data generator – credit scoring data repository, e–FINANSE, 9(1), strony 44–59, 2013

 

Inni członkowie zespołu badawczego wywodzący się z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego specjalizują się w dziedzinach finansów samorządu terytorialnego, energetyki odnawialnej zarządzaniem jednostką samorządu terytorialnego czy architekturą oraz urbanistyką. Ich dorobek ekspercki przyczynił się także do nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Niektórzy z nich pełnią także funkcje włodarzy jednostek samorządu terytorialnego Wykaz wybranych ich publikacji jest następujący:

 1. G. Maśloch, Finansowanie inwestycji publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym, Funkcja: kierownik badania, Krajowy projekt badawczy, Organizatorzy badania/projektu: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015;
 2. G. Maśloch, Z. Grzymała, A. Cenkier, Staże dla pracowników naukowych na Mazowszu, Funkcja: odbycie stażu, Projekt zrealizowany w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”. 2013.
 3. G. Maśloch, The importance of renewable energy sources for sustainable development of Polish regions, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 431, Wrocław 2016, ISSN: 1899-3192;
 4. G. Maśloch, K. Jarosiński, B. Opałka, Z. Grzymała, Financing and management of public sector investments on local and regional levels, PWN, Warszawa 2015, ISBN 978-83-01-18459-9;
 5. K. Sadowy, Planowanie partycypacyjne jako czynnik zrównoważonego rozwoju, w: „Ekologia konstruktywnie. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych”, red. M. Szabłowski, Warszawa 2016
 6. K. Sadowy, Ryzyko w biznesie związane z układem funkcjonalno-przestrzennym miast (z M. Sadowy), Zarządzanie ryzykiem w biznesie – inteligentne narzędzia, red. J. Jurczak, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2016
 7. J. Sierak, Gospodarka budżetowa i polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego – 2014 – Uczelnia Łazarskiego