Zadanie 2

W zadaniu 2, w oparciu o dane z dwóch źródeł – scalonej bazy danych, będącej efektem realizacji zadania 1 (tło statystyczne sytuacji województwa) oraz badań ankietowych  (przebadano blisko 2,5 tys. przedsiębiorstw) przeprowadzono statystyczne i ekonometryczne analizy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w wyniku których powstał aktualny obraz stanu MŚP prezentujący kluczowe zagadnienia: konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały one opracowane według następujących przekrojów – wielkość (liczba zatrudnionych) i przynależność branżowa (sekcje PKD) oraz na trzech poziomach agregacji przestrzennej – region (NUTS 2), podregion (NUTS 3) oraz powiat (NUTS 4). Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano kluczowe wnioski dotyczące: udziału firm z kapitałem zagranicznym w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, form własnościowych przedsiębiorstw, planów inwestycyjnych, umiędzynarodowienia podmiotów sektora MŚP, produktywności i innowacyjności, współpracy z innymi podmiotami, a także dokonano syntetycznej oceny poziomu innowacyjności, konkurencyjności, produktywności i współpracy przedsiębiorstw według sekcji PKD,  co pozwoliło na zidentyfikowanie kluczowych branż dla regionu.
W wyniku zadania 2 powstały dwa raporty zawierające wyniki badań i kluczowe wnioski: „Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „ Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Kluczowe wnioski w obszarze konkurencyjności, innowacyjność, produktywności
 współpracy
”.

Maciej Zastempowski, Aldona Glińska-Neweś, Ewa Wędrowska, Waldemar Glabiszewski, Dorota Grego-Planer, Iwona Escher, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

PREZENTACJA

RAPORT