Kierownik projektu

Olgierd Dziekoński – ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Architekt, urbanista; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; 1975, absolwent; Salzburg Seminar 1987 r. (również wykładowca -1993 r.), Harvard Graduate School of Design – 1993 r. Asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w Instytucie Planowania Przestrzennego; 1974-1984.

Autor planów i projektów urbanistycznych, sporządzanych w ramach Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA; 1983-1990. Wiceprezydent Miasta st. Warszawy w latach 1990-1994 oraz 1999-2000. Współtworzył warszawską samorządność po demokratycznym przełomie w 1990 r. Twórca i pierwszy Prezes Zarządu, Agencji Rozwoju Komunalnego(ARKA) wspólnej instytucji rządu i samorządów terytorialnych RP; 1994-1999, wspierającej samorządy w Polsce w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego i inwestycji oraz planowania i strategii rozwoju gmin.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; 2000-2001 odpowiedzialny za architekturę, budownictwo, nadzór budowlany i geodezję.

Ekspert międzynarodowy programów US AID oraz UE, Dyrektor ds. rozwoju RTI Polska; 2001-2007.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; 2007-210, odpowiedzialny za budownictwo, gospodarkę przestrzenną i nieruchomości, nadzór budowlany, przygotował projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa budowlanego.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; 2010-2015, odpowiedzialny za koordynacją prac doradców Prezydenta, organizację Forum Debaty Publicznej, legislację w sferze innowacyjności, samorządu terytorialnego i ładu przestrzennego, a także za problematykę rozwoju gospodarczego, rynku energii i MŚP. Koordynował prace legislacyjne ustaw: o ochronie krajobrazu, innowacyjności oraz o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Przewodniczący Rady Doradczej Polsko-Chińskiego Forum Współpracy, 2016- ; Doradca Marszałka województwa Kujawsko Pomorskiego, członek Rady Nadzorczej TARR. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim oraz wdrażaniu publicznych projektów inwestycyjnych i strategii rozwoju. Autor wielu publikacji oraz uczestnik konferencji w tej dziedzinie.

Specjalizuje się w problematyce gospodarki przestrzennej i regionalnej, inwestycji komunalnych, planowaniu lokalnego rozwoju. Posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym i architektonicznym. Ekspert programów rozwoju lokalnego i regionalnego w Europie i na Bliskim Wschodzie, w tym projektu URBACT o rewitalizacji osiedli mieszkaniowych Hous-Es. Pod jego kierunkiem przygotowano szereg Ustaw oraz Rozporządzeń porządkujących problematykę inwestycyjną, m.in. nowelizację Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenia wykonawcze do Ustawy prawo Budowlane, nowelizację Ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołów, a także Ustawę o wspieraniu innowacyjności, Ustawę o zmianie ustaw na rzecz ochrony krajobrazu, czy Ustawę o wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego, a także ustawy o zmianie ordynacji podatkowej wprowadzającą zasadę in dubio pro tributario.

Członek wielu organizacji i instytucji, m.in.: Krajowa Rada Izby Architektów (wiceprezes 2002 – 2007), Zarządu Rady Architektów Europy (2004 -2008), Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1996 -2007), Zarządu Unii Metropolii Polskich (1998-2006), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1998-2005), Komitetu Nauk Geograficznych PAN(20013-), Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej (2001-2003), Rady Naukowej Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW (1993-2005), Komisji Trójstronnej ds. Dialogu Społecznego (2008-2010), Rady NCBiR (2007-2015), Współprzewodniczący Zespołu ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Komisji Trójstronnej(2008-2010) oraz Zespołu ds. Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (2008-2010), współinicjator Europejskiego Kongresu MŚP; wiceprzewodniczący Rady Programowej (2010-2014), uczestnik Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (2016-).