NCU Team

Head of the research team from the Nicolaus Copernicus University – ​​prof. dr hab. Maciej Zastempowski.

Maciej_ZastempowskiProf. dr hab. M. Zastempowski is the head of the Department of Enterprise Management at the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.

His research interests include the broadly understood issues of innovation management, especially in the development of small and medium-sized enterprises and the secret masters of the Polish economy. Manager and member of scientific and research teams implementing projects financed by the Ministry of Science and Higher Education, the National Science Center, the National Center for Research and Development, and the European Union. Member of the Committee on Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences and Polish and foreign scientific associations. Author and co-author of several dozen scientific publications in this field.

Selected articles:

 1. M. Zastempowski, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 2. M. Zastempowski (red. ), Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 3. N. Przybylska, M. Zastempowski, Cooperation in creating innovation in Polish small and medium-sized enterprises in the light of empirical studies, „Journal of Competitiveness, Vol. 8 no 2, 2016, s. 42-58.
 4. M. Zastempowski, Źródła informacji dla działalności innowacyjnej polskich małych i średnich przedsiębiorstw, „Nauki o zarządzaniu”, nr 1 (26), 2016, s. 183-193.
 5. M. Zastempowski, Innowacyjność i jej rola w inicjowaniu procesów odnowy organizacyjnej, „Management Forum”, 2015, vol.3, no. 1., s. 48-53.
 6. M. Zastempowski, Działania podejmowane przez tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w czasie kryzysu finansowego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 229, 2015, s. 194 -205.
 7. M. Zastempowski, Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, “Współczesne Zarządzanie”, nr 2/2013, s. 68-75.
 8. W. Popławski, M. Zastempowski, D. Grego-Planer, Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

A_Glinska_NewesProf. dr hab. Aldona Glińska-Neweś is the head of the Department of Organizational Behavior and Marketing at the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Her research interests are broadly understood organizational behavior, including individual and social determinants of people’s behavior in the organization, such as decision making, creating innovation, and intra-organizational communication. He has extensive experience in the implementation of research projects in which both quantitative and qualitative methods were used, including:

 • 2017-2019 – head of the National Science Center project, entitled: Team making strategic decisions. Cognitive, emotional, and relational determinants of team members making strategic decisions in enterprises (UMO-2016/23 / B / HS4 / 00861).
 • 2014-2016 – head of the National Science Center project, entitled: Innovation between people. Analysis of the process of creating and implementing innovations in enterprises and social economy entities operating in Poland (NCN UMO-2013/11 / B / HS4 / 00691).
 • 2011–2013 – main contractor in the project Strategic management of key areas of the Organization’s Positive Potential – conditions, methods, and models recommended for enterprises operating in Poland (NCN, 2011/01 / B / HS4 / 00835)

Selected publications:

 1. Glińska-Neweś A., Lis A., Górka J., The social antecedents of organizational innovativeness: the typology of innovative teams, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. 9 no. 24, 2016, 115-131,
 2. Glińska-Neweś A., Lis A., Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 422, 2016, s. 265-274 DOI: 10.15611/pn.2016.422.22
 3. Glińska-Neweś A., Sudolska A., Escher I., Więzi osobiste jako komponent relacji biznesowych w ocenie reprezentantów polskich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Nr 444, 2016, 140-149,
  Karwacki A., Glińska-Neweś A., Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce : studium jakościowe. Ekonomia Społeczna, Nr 2 2015, ss. 21-42, DOI: 10..15678/ES.2015.2.02
 4. Haffer R., Glińska-Neweś A., Development Of A Model Of Business Performance Measurement System For Organisational Self-Assessment. The Case Of Poland, Proceedings of the 18th QMOD-ICQSS Conference (International Conference on Quality and Service Sciences) 12th – 14th October 2015, Seoul, Republic of Korea, ISBN 978-91-7623-086-2,
 5. Glińska-Neweś A., Przekonania na temat istoty innowacji i organizowania procesu ich kreowania jako element kultury organizacyjnej, [w:] Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. B.Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015; 101-106
 6. Glińska-Neweś A., Karwacki A., Wińska J., Rola relacji interpersonalnych w tworzeniu innowacji przez zespoły pracownicze, [w:] Zachowania organizacyjne. Relacje społeczne w przestrzeni zmian, red. M.Czajkowska, K.Januszkiewicz, M.Kołodziejczak, M.Zalewska-Turzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 105-117.
 7. Glińska-Neweś A., Sudolska A., Furmańska-Maruszak A., Tworzenie w przedsiębiorstwie środowiska proinnowacyjnego jako determinanta jego rozwoju, Marketing i Rynek, 2015, R. 22 nr 5, 619-636.
 8. Glińska-Neweś A., van Nispen P., How we do things around here. The Polish-Dutch comparison of the university organisational culture, “Journal of Intercultural Management”, 2014 6(4), ss. 5-23.
 9. Glińska-Neweś A., Positive Relationships at Work – What Do They Cause And What Do They Stand For In Polish Companies, Economic and Social Development 7th International Scientific Conference, Book of Proceedings, red. I.Filipovic, M.Klacmer Calopa, F.Galetic, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency 2014, ss. 635-644