Faza badawcza

Biusiness klipart

W 2020 roku zakończyła się realizacja fazy badawczej projektu REGIOGMINA finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG, realizowanego w latach 2019-2021 przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Diagnoza stanu i analiza potencjałów gospodarki regionu, opracowanie metodyki lokalnych programów gospodarczych gmin, opracowanie dopasowanego do cech i potrzeb regionu indywidualnego zestawu narzędzi oraz opracowanie wkładu merytorycznego do Programu Rozwoju Gospodarczego województwa, jako podstawy kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej, pozwalającego na koordynowanie aktywności wielu uczestników w formule wielopoziomowego zarządzania regionem, to zrealizowane cele fazy badawczej. Poprawna identyfikacja potencjału endogenicznego regionu, jego społeczeństwa, przedsiębiorczości i głównych obszarów działalności przedsiębiorstw stanowi, bowiem podstawę do projektowania instrumentów polityki rozwojowej. W ramach tej fazy zrealizowane zostały cztery zadania:

W ramach pierwszego zadania opracowano metodę identyfikacji firm w skali regionu przez wykorzystanie informacji o MŚP z baz danych gromadzonych przez gestorów publicznych (Zadanie 1 – podsumowanie, RAPORTY).

Następnie przeprowadzono statystyczne i ekonometryczne analizy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w wyniku których powstał aktualny obraz stanu MŚP prezentujący konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co umożliwiło uzyskanie danych na temat możliwości rozwojowych firm w ujęciu lokalnym i regionalnym oraz aktualnych potrzeb wsparcia (Zadanie 2 – podsumowanie, RAPORTY).

W ramach kolejnego zadania opracowano: (1) Diagnozę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia MŚP, w tym badania sondażowe, (2) Analizę relacji między jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem MŚP w wybranych krajach świata (wraz z badaniem ankietowym), (3) Metodykę tworzenia planów rozwoju lokalnego, (4) Identyfikację i ocenę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP w oparciu o badania niereaktywne i reaktywne, w tym badania sondażowe wśród MŚP poprzez analizy ekonomiczne dotyczące instrumentów wsparcia jak Lokalne Organizacje Gospodarcze, Lokalny Fundusz Rozwoju Gospodarczego, czy inkubatory przedsiębiorczości, w tym z wykorzystaniem badania sondażowego, (5) Koncepcje założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska regulacyjnego, w tym ze wskazaniem zakresu ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym oraz sformułowanie propozycji projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów organizacyjnych odzwierciedlających wnioski zawarte w badaniach ekonomicznych realizowanych w ramach projektu (Zadanie 3 – podsumowanie, RAPORTY).

Zadanie 4 – Wypracowane w ramach ostatniego zadania fazy badawczej (zadanie 4) założenia merytoryczne do Projektu Programu Rozwoju Gospodarczego, stanowiącego podstawę kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej i koordynowanie aktywności wielu uczestników w formule wielopoziomowego zarządzania regionem, pozwoli inkorporować zrealizowane w ramach projektu propozycje rozwiązań wspierających sektor przedsiębiorstw, w tym w szczególności MŚP, współpracę w ramach sektora, pomoc kapitałową oraz działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów i inwestycji dla regionu i pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej (Zadanie 4 – podsumowanie, RAPORTY).