Raporty z fazy badawczej

W ramach fazy badawczej projektu opracowano metodę identyfikacji firm w skali regionu przez wykorzystanie informacji o MŚP z baz danych gromadzonych przez gestorów publicznych (zadanie 1).

Następnie przeprowadzono statystyczne i ekonometryczne analizy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w wyniku których powstał aktualny obraz stanu MŚP prezentujący konkurencyjność, innowacyjność, produktywność oraz związki kooperacyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co umożliwiło uzyskanie danych na temat możliwości rozwojowych firm w ujęciu lokalnym i regionalnym oraz aktualnych potrzeb wsparcia (zadanie 2).

W ramach kolejnego zadania opracowano: (1) Diagnozę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia MŚP, w tym badania sondażowe,
(2) Analizę relacji między jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem MŚP w wybranych krajach świata (wraz z badaniem ankietowym), (3) Metodykę tworzenia planów rozwoju lokalnego,
(4) Identyfikację i ocenę funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP w oparciu o badania niereaktywne i reaktywne, w tym badania sondażowe wśród MŚP poprzez analizy ekonomiczne dotyczące instrumentów wsparcia jak Lokalne Organizacje Gospodarcze, Lokalny Fundusz Rozwoju Gospodarczego, czy inkubatory przedsiębiorczości, w tym z wykorzystaniem badania sondażowego, (5) Koncepcje założeń regulacji prawnych wraz z analizą środowiska regulacyjnego, w tym ze wskazaniem zakresu ewentualnych zmian w regulacjach na poziomie ustawowym oraz sformułowanie propozycji projektów aktów prawnych i towarzyszących dokumentów organizacyjnych odzwierciedlających wnioski zawarte w badaniach ekonomicznych realizowanych w ramach projektu (zadanie 3).

Wypracowane w ramach ostatniego zadania fazy badawczej (zadanie 4) założenia merytoryczne do Projektu Programu Rozwoju Gospodarczego, stanowiącego podstawę kompleksowych działań na rzecz aktywizacji gospodarczej i koordynowanie aktywności wielu uczestników w formule wielopoziomowego zarządzania regionem, pozwoli inkorporować zrealizowane w ramach projektu propozycje rozwiązań wspierających sektor przedsiębiorstw, w tym w szczególności MŚP, współpracę w ramach sektora, pomoc kapitałową oraz działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów i inwestycji dla regionu i pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej.

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4