Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Regulacje prawne służące wspieraniu przedsiębiorczości w samorządzie terytorialnym” – 17 grudnia 2021 r.

Plakat_Konferencja_17.12.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Regulacje prawne służące wspieraniu przedsiębiorczości w samorządzie terytorialnym”

17 grudnia 2021 r.,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

 budynek „C”, ul. Niepodległości 162.

Konferencja została zorganizowana w systemie online.

 

Konferencja w ramach projektu „Usytuowanie, na poziomie samorządów lokalnych, instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regonem” finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg

Celem konferencji jest zainicjowanie szerszej dyskusji dotyczącej zmian regulacji prawnych, które mogłyby ułatwić samorządom skuteczniejsze oddziaływanie na lokalny rozwój gospodarczy. Zasadniczą materią, której dyskusja będzie dotyczyć są propozycje wypracowane w ramach Projektu Regiogmina.

Zasadniczy wpływ na rozwój gospodarczy gmin mają narzędzia polityki gospodarczej, których dysponentami są centralne organy administracji rządowej. Organy samorządu terytorialnego są jednak konfrontowane z potrzebą wspomagania przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i regionalnym – bo właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym stwarzane są warunki powstania przewag konkurencyjnych branż; na tym poziomie powstają również zalążki silnych klastrów. Gminy i inne jednostki samorządowe powinny uczestniczyć w tworzeniu takich warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, które sprzyjałyby powstaniu ich trwałych przewag konkurencyjnych. Aby mogły one efektywnie spełnić to oczekiwanie, dokonano – w ramach projektu badawczego REGIOGMINA – przeglądu istniejących regulacji prawnych i wskazano na te, które powinny być zmienione. Konferencja ma służyć ocenie możliwości zastosowania sformułowanych propozycji oraz zachęcić do zastosowania tych rozwiązań prawnych, które w ocenie ekspertów i praktyków wydają się najatrakcyjniejsze.

Konferencja jest poświęcona dyskusji, której kanwą będą propozycje tych zmian. Dyskusja będzie dotyczyła 4 obszarów: zakresu kompetencji gmin w dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, finansowania gmin, warunków angażowania zasobów gmin w przedsięwzięcia służące budowie infrastruktury wspomagania przedsiębiorczości,  oraz oddziaływania gmin na lokalny rynek pracy. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli nauki, samorządów oraz przedsiębiorców.

W odniesieniu do zmian ustrojowych dyskusja będzie dotyczyć m. in.  ustanowienia w ustawie o samorządzie gminnym zadania publicznego w formule dbania gminy o lokalny rynek pracy i promocji lokalnych MŚP, a także możliwości definiowania przez radę gminy zakresu i sposobu realizacji jej zadań w sferze publicznej.

W odniesieniu do finansowania JST, propozycje dotyczą stworzenia takich mechanizmów kształtowania budżetów i finansowania , w szczególności gmin, które pozwoliłyby im na aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju lokalnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu przewidywalności dochodów wynikających z aktywności gospodarczej prowadzonej na ich terenie.

W odniesieniu do dyskusji o angażowania zasobów gmin, dyskusja będzie dotyczyła aktywizacji zasoby gmin (np. nieruchomości) w celu budowy infrastruktury dla rozwoju gospodarczego. Nie muszą to być zasoby komunalne, ale mogą to być zasoby prywatne wykorzystywane w systemie PPP.

W odniesieniu do dyskusji o oddziaływaniu gminy na  lokalny rynek pracy dyskusja będzie dotyczyć m. in. oddziaływania samorządu województwa na lokalny/regionalny rynek pracy poprzez regionalny komponent Funduszu Pracy.

Program konferencji:

10:00-10:15 Rejestracja uczestników – dotyczy panelistów uczestniczących osobiście.

WYSTĄPIENIA  OTWIERAJĄCE KONFERENCJĘ:

10:15-10:20  Przywitanie uczestników konferencji – Dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak

10:20-10:30  Wystąpienie Rektora SGH, JM prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka

10:30-10:40 Otwarcie konferencji przez Panią Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów prof. SGH dr hab. Joannę Wielgórską –  Leszczyńską

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE DO TEMATYKI ZMIAN REGULACYJNYCH:

10:40-10:55  Przedstawienie założeń i rezultatów projektu Regiogmina – Kierownik Projektu, Olgierd Dziekoński

10:55-11:05  Charakterystyka rekomendowanych w projekcie podstawowych Instrumentów  wsparcia MŚP ze strony    samorządów lokalnych –  prof. SGH, dr hab. .Zbigniew Grzymała

11:05-11:15 Rola samorządu terytorialnego w formule zarządzania wielopoziomowego ze szczególnym uwzględnieniem roli województwa i jego instytucji – Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

11:15-11:30 Kierunki zmian prawnych proponowanych w ramach projektu wraz z rekomendacją kluczowych obszarów zmian: prof. dr hab. Artur Nowak-Far

PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ZMIAN DLA KLUCZOWYCH OBSZARÓW I DYSKUSJA W RAMACH PANELI W ODNIESIENIU DO PROPOZYCJI REGULACJI:

11:30-12:20 Panel I: KWESTIE USTROJOWE – USYTUOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE REGULACYJNYM JST

(moderator mecenas Grzegorz Kubalski, REGIOGMINA,)

uczestnicy panelu:

 • ze strony samorządu: Sylwester Sokolnicki, starosta legionowski
 • ze strony świata nauki: prof. UKSW, dr hab. Mariusz Szyrski,
 • ze strony przedsiębiorców: Monika Sadkowska (tbc)

12:20-13.10 Panel II: FINANSOWANIE AKTYWNEJ POLITYKI ROZWOJU W JST

(moderator dr hab.  Michał Bitner Uniwersytet Warszawski )

Uczestnicy panelu:

 • Prof. SGH, dr hab. Jacek Sierak
 • Przedstawiciel Ministerstwa Finansów ( tbc)
 • Dr Jarosław Neneman – były v-ce minister finansów, Uniwersytet Łódzki

13:10-14:00 Panel III: ANGAŻOWANIE ZASOBÓW GMIN NA RZECZ WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORSTW

(moderator prof. dr hab.  Artur Nowak-Far, SGH)

Uczestnicy panelu:

 • Prof. UJ, dr hab. Wojciech Jakimowicz, NSA
 • Prof. UJ, dr hab. Kazimierz Bandarzewski, UJ
 • Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP

14:00 – 14:50 Panel IV: ODDZIAŁYWANIE JST NA LOKALNY RYNEK PRACY

(moderator dr Tomasz Grzybowski, SGH)

Uczestnicy panelu:

 • Dr Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., WSA w Gorzowie Wlkp.
 • Dr Marta Sarnowiec-Cisłak,, NSA
 • Jarosław Czarnota, NSA
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy w Warszawie.(tbc)

14:50-15:20 DYSKUSJA DOTYCZĄCA DALSZYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA NA RZECZ ZMIAN

(moderator prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH)

W dyskusji uczestniczą:

 • Marek Wójcik sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (tbc)
 • moderatorzy paneli oraz zdalnie zarejestrowani uczestnicy.

15:20-15:30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI:

 • dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH

 

Galeria zdjęć z konferencji:

Skip to content