Kategoria: Bez kategorii

Program rozwoju gospodarczego przyjęty

Ekonomia_obrazek

 

Szanowni Państwo

 

W dniu 16 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą nr 6/202/22 Program rozwoju gospodarczego województwa kujawskopomorskiego. Wstępne założenia programu zostały opracowany w ramach projektu Regiogmina przez firmę PwC Polska a powstały projekt programu został poddany rozległym i wieloetapowym konsultacjom społecznym które w szczególny sposób uwzględniały opinie środowisk gospodarczych województwa.

 

Poniżej znajdziecie Państwo linki do uchwały Zarządu Województwa przyjmującej program jak i do samego Programu.

Program na stronie BIP urzędu.

Uchwała przyjmująca Program.

Uzasadnienie uchwały.

Program rozwoju gospodarczego województwa kujawskopomorskiego.

Załączniki do Programu.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Regulacje prawne służące wspieraniu przedsiębiorczości w samorządzie terytorialnym” – 17 grudnia 2021 r.

Plakat_Konferencja_17.12.2021

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Regulacje prawne służące wspieraniu przedsiębiorczości w samorządzie terytorialnym”

17 grudnia 2021 r.,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

 budynek „C”, ul. Niepodległości 162.

Konferencja została zorganizowana w systemie online.

 

Konferencja w ramach projektu „Usytuowanie, na poziomie samorządów lokalnych, instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regonem” finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg

Celem konferencji jest zainicjowanie szerszej dyskusji dotyczącej zmian regulacji prawnych, które mogłyby ułatwić samorządom skuteczniejsze oddziaływanie na lokalny rozwój gospodarczy. Zasadniczą materią, której dyskusja będzie dotyczyć są propozycje wypracowane w ramach Projektu Regiogmina.

Zasadniczy wpływ na rozwój gospodarczy gmin mają narzędzia polityki gospodarczej, których dysponentami są centralne organy administracji rządowej. Organy samorządu terytorialnego są jednak konfrontowane z potrzebą wspomagania przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i regionalnym – bo właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym stwarzane są warunki powstania przewag konkurencyjnych branż; na tym poziomie powstają również zalążki silnych klastrów. Gminy i inne jednostki samorządowe powinny uczestniczyć w tworzeniu takich warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, które sprzyjałyby powstaniu ich trwałych przewag konkurencyjnych. Aby mogły one efektywnie spełnić to oczekiwanie, dokonano – w ramach projektu badawczego REGIOGMINA – przeglądu istniejących regulacji prawnych i wskazano na te, które powinny być zmienione. Konferencja ma służyć ocenie możliwości zastosowania sformułowanych propozycji oraz zachęcić do zastosowania tych rozwiązań prawnych, które w ocenie ekspertów i praktyków wydają się najatrakcyjniejsze.

Konferencja jest poświęcona dyskusji, której kanwą będą propozycje tych zmian. Dyskusja będzie dotyczyła 4 obszarów: zakresu kompetencji gmin w dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, finansowania gmin, warunków angażowania zasobów gmin w przedsięwzięcia służące budowie infrastruktury wspomagania przedsiębiorczości,  oraz oddziaływania gmin na lokalny rynek pracy. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli nauki, samorządów oraz przedsiębiorców.

W odniesieniu do zmian ustrojowych dyskusja będzie dotyczyć m. in.  ustanowienia w ustawie o samorządzie gminnym zadania publicznego w formule dbania gminy o lokalny rynek pracy i promocji lokalnych MŚP, a także możliwości definiowania przez radę gminy zakresu i sposobu realizacji jej zadań w sferze publicznej.

W odniesieniu do finansowania JST, propozycje dotyczą stworzenia takich mechanizmów kształtowania budżetów i finansowania , w szczególności gmin, które pozwoliłyby im na aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju lokalnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu przewidywalności dochodów wynikających z aktywności gospodarczej prowadzonej na ich terenie.

W odniesieniu do dyskusji o angażowania zasobów gmin, dyskusja będzie dotyczyła aktywizacji zasoby gmin (np. nieruchomości) w celu budowy infrastruktury dla rozwoju gospodarczego. Nie muszą to być zasoby komunalne, ale mogą to być zasoby prywatne wykorzystywane w systemie PPP.

W odniesieniu do dyskusji o oddziaływaniu gminy na  lokalny rynek pracy dyskusja będzie dotyczyć m. in. oddziaływania samorządu województwa na lokalny/regionalny rynek pracy poprzez regionalny komponent Funduszu Pracy.

Program konferencji:

10:00-10:15 Rejestracja uczestników – dotyczy panelistów uczestniczących osobiście.

WYSTĄPIENIA  OTWIERAJĄCE KONFERENCJĘ:

10:15-10:20  Przywitanie uczestników konferencji – Dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak

10:20-10:30  Wystąpienie Rektora SGH, JM prof. SGH dr hab. Piotra Wachowiaka

10:30-10:40 Otwarcie konferencji przez Panią Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów prof. SGH dr hab. Joannę Wielgórską –  Leszczyńską

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE DO TEMATYKI ZMIAN REGULACYJNYCH:

10:40-10:55  Przedstawienie założeń i rezultatów projektu Regiogmina – Kierownik Projektu, Olgierd Dziekoński

10:55-11:05  Charakterystyka rekomendowanych w projekcie podstawowych Instrumentów  wsparcia MŚP ze strony    samorządów lokalnych –  prof. SGH, dr hab. .Zbigniew Grzymała

11:05-11:15 Rola samorządu terytorialnego w formule zarządzania wielopoziomowego ze szczególnym uwzględnieniem roli województwa i jego instytucji – Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego

11:15-11:30 Kierunki zmian prawnych proponowanych w ramach projektu wraz z rekomendacją kluczowych obszarów zmian: prof. dr hab. Artur Nowak-Far

PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI ZMIAN DLA KLUCZOWYCH OBSZARÓW I DYSKUSJA W RAMACH PANELI W ODNIESIENIU DO PROPOZYCJI REGULACJI:

11:30-12:20 Panel I: KWESTIE USTROJOWE – USYTUOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU GOSPODARCZEGO W SYSTEMIE REGULACYJNYM JST

(moderator mecenas Grzegorz Kubalski, REGIOGMINA,)

uczestnicy panelu:

 • ze strony samorządu: Sylwester Sokolnicki, starosta legionowski
 • ze strony świata nauki: prof. UKSW, dr hab. Mariusz Szyrski,
 • ze strony przedsiębiorców: Monika Sadkowska (tbc)

12:20-13.10 Panel II: FINANSOWANIE AKTYWNEJ POLITYKI ROZWOJU W JST

(moderator dr hab.  Michał Bitner Uniwersytet Warszawski )

Uczestnicy panelu:

 • Prof. SGH, dr hab. Jacek Sierak
 • Przedstawiciel Ministerstwa Finansów ( tbc)
 • Dr Jarosław Neneman – były v-ce minister finansów, Uniwersytet Łódzki

13:10-14:00 Panel III: ANGAŻOWANIE ZASOBÓW GMIN NA RZECZ WSPOMAGANIA PRZEDSIĘBIORSTW

(moderator prof. dr hab.  Artur Nowak-Far, SGH)

Uczestnicy panelu:

 • Prof. UJ, dr hab. Wojciech Jakimowicz, NSA
 • Prof. UJ, dr hab. Kazimierz Bandarzewski, UJ
 • Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP

14:00 – 14:50 Panel IV: ODDZIAŁYWANIE JST NA LOKALNY RYNEK PRACY

(moderator dr Tomasz Grzybowski, SGH)

Uczestnicy panelu:

 • Dr Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., WSA w Gorzowie Wlkp.
 • Dr Marta Sarnowiec-Cisłak,, NSA
 • Jarosław Czarnota, NSA
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy w Warszawie.(tbc)

14:50-15:20 DYSKUSJA DOTYCZĄCA DALSZYCH KIERUNKÓW DZIAŁANIA NA RZECZ ZMIAN

(moderator prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH)

W dyskusji uczestniczą:

 • Marek Wójcik sekretarz Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (tbc)
 • moderatorzy paneli oraz zdalnie zarejestrowani uczestnicy.

15:20-15:30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI:

 • dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, prof. SGH, dr hab. Ryszard Bartkowiak
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH

 

Galeria zdjęć z konferencji:

Konferencja naukowa „Planowanie rozwoju gospodarczego wartością dla rozwoju gminy” 9 grudnia 2021 – zdjęcia z wydarzenia

Foto 1 Konferencja 09.12.2021

 

Szanowni Państwo

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji. Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia.

 

 

 

Konferencja naukowa „Planowanie rozwoju gospodarczego wartością dla rozwoju gminy” 9 grudnia 2021

Plakat_konferencja_09.12.2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji naukowej „Planowanie rozwoju gospodarczego wartością dla rozwoju gminy”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w auli I budynek C Al. Niepodległości 128 (róg Al. Niepodległości i ulicy Madalińskiego).

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników fazy wdrożeniowej projektu Regiogmina „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Województwo Kujawsko Pomorskie -lider projektu oraz Szkołę Główna Handlową i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w ramach programu NCBiR- Gospostrateg.

W fazie wdrożeniowej projektu uczestniczy samorząd województwa kujawsko pomorskiego oraz 21 gmin pilotażowych przy wsparciu ze strony SGH , UMK oraz PwC. W trakcie konferencji zostaną przedstawione propozycje Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa oraz przygotowane przez gminy Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego. Opracowane programy przedstawiają możliwości stosowania zidentyfikowanych instrumentów wspierania rozwoju lokalnych przedsiębiorstw przez gminy oraz samorząd regionu na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego.

Zadaniem projektu Regiogmina jest wskazanie możliwości zdynamizowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez współdziałanie samorządu gmin z samorządem regionu oraz przedsiębiorcami. Gmina dysponując instrumentarium prawnym w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i rozwoju lokalnej infrastruktury, powinna razem z przedsiębiorcami oraz samorządem regionu tworzyć swoisty ekosystem dla nowoczesnego rozwoju gospodarczego sprzyjającego rozwojowi MŚP i dobrobytowi mieszkańców. Wspólnoty samorządowe budują przez to silną spójną lokalną wspólnotę – nowoczesną gminę.

Organizatorem konferencji jest Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. Uczestnicy Konferencji w ramach materiałów konferencyjnych otrzymają broszurę wydaną w Oficynie Wydawniczej SGH. Zawiera ona przykłady instrumentów wsparcia dla MŚP oraz informacje dotyczące procesu wsparcia MŚP przez jednostki samorządu terytorialnego. Program konferencji poniżej.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie (zwrotnym mailem: mwojak@sgh.waw.pl ) gotowości uczestnictwa Państwa w konferencji wraz z podaniem liczby uczestników. Konferencja jest bezpłatna i jest realizowana w ramach Projektu Regiogmina finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg.

 

Program konferencji

Konferencja podsumowująca

Pixabay_presentation_clipart

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z tym, iż prace w poszczególnych obszarach Projektu Regiogmina dobiegają końca przygotowaliśmy krótkie podsumowanie zadań, które zostały zrealizowane na poziomie województwa we współpracy z Firmą PwC.

Serdecznie zapraszamy w najbliższy poniedziałek w godz. 13:00-15:15 do udziału w konferencji online podczas której zaprezentujemy najważniejsze wyniki i wnioski dotyczące w/w.

PwC Logo

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza dostępnego

—————————-

>> TUTAJ <<<

—————————

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia w poniedziałek do godz. 10:00. Jeśli do tego terminu, ktoś z Państwa nie otrzymałby potwierdzenia/ linka uprzejmie prosmy o informację na adres regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl

Program Konferencji

Szkolenia Polski eksport w nowych realiach. Trendy i prognozy – podsumowanie

Pixabay_stock_export

 

Szanowni Państwo

Dziękujemy za udział w szkoleniach poświęconych zagadnieniom eksportowym. Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje przedstawione na spotkaniach szkoleniowych.

———————————————————————-

Trendy w polskim eksporcie

Poradnik-e-Izby-Cross-border-e-commerce-18.11

Kwestie celne w eksporcie

Analiza eksportowa_podsumowanie

2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION

30 lat polskiego eksportu

———————————————————————

Polski eksport w nowych realiach. Trendy i prognozy – szkolenie dla przedsiębiorców 24 listopada 2021 r.

Pixabay_stock_export

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on line pt.

„Polski eksport w nowych realiach. Trendy i prognozy”

,które odbędzie się w formule online w dniu 24 listopada 2021 roku.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z naszego województwa.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się:

– – – – – – – – – – – – –

>>> TUTAJ <<<

– – – – – – – – – – – – –

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do konferencji w dniu poprzedzającym, tj. 23.11.2021 do godz.12:00.

Jeśli do tego terminu, ktoś z Państwa nie otrzymałby potwierdzenia/ linka uprzejmie prosmy o informację na adres regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl

Program szkolenia:

2021-11-24_Spotkanie_szkoleniowe_program

Spotkanie konsultacyjne Program Rozwoju Gospodarczego – Online 17 listopada 2021

Konsultacje online 17.11.2021 Foto117 listopada 2021 odbyło się spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Gospodarczego. Spotkanie zostało zorganizowane w formule online. Założenia programu zaprezentowali Pan Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Pan Krzysztof Burkot reprezentujący firmę PwC, która opracowała wstępne założenia programu. Podczas spotkania głos zabrał Pan Olgierd Dziekoński kierownik projektu Regiogmina. Konsultacje stanowiły okazję do podzielenia się wnioskami i spostrzeżeniami na temat treści zawartych w programie i innych dokumentach strategicznych.

Wszystkim uczestnikom konsultacji serdecznie dziękujemy za przekazane uwagi i refleksje. Tych z państwa którzy nie zdążyli się podzielić spostrzeżeniami zachęcamy do skorzystania z formularza który znajdziecie państwo pod tym linkiem:

Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Prezentację dotyczącą założeń programu znajdziecie Państwo poniżej.

Projekt PRG_prezentacja konsultacje społeczne

 

Polski eksport w nowych realiach. Trendy i prognozy – szkolenie dla samorządowców 18 listopada 2021 r.

Port Sock Image Pixabay

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on line pt.

„Polski eksport w nowych realiach. Trendy i prognozy”

,które odbędzie się w formule online w dniu 18 listopada 2021 roku.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli JST z naszego województwa.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się:

– – – – – – – – – – – – –

>>> TUTAJ <<<

– – – – – – – – – – – – –

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do konferencji w dniu poprzedzającym, tj. 17.11.2021 do godz.12:00.

Jeśli do tego terminu, ktoś z Państwa nie otrzymałby potwierdzenia/ linka uprzejmie prosmy o informację na adres regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl

Program szkolenia:

2021-11-18_Spotkanie_szkoleniowe_program

Spotkanie konsultacyjne Program Rozwoju Gospodarczego – Bydgoszcz 9 listopada 2021

Wizemarszałek Zbigniew Ostrowski9 listopada 2021 odbyło się spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Gospodarczego. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Bydgoskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy. Założenia programu zaprezentowali Pan Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Pan Krzysztof Burkot reprezentujący firmę PwC, która opracowała wstępne założenia programu. Podczas spotkania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Pan Zbigniew Ostrowski. Konsultacje stanowiły okazję do podzielenia się wnioskami i spostrzeżeniami na temat treści zawartych w programie i innych dokumentach strategicznych. Kolejne spotkania odbędzie się 17 listopada 2021 r. – online.

Następna strona »
Skip to content