Autor: Maciej Kanabaj

Spotkanie konsultacyjne Program Rozwoju Gospodarczego – Bydgoszcz 9 listopada 2021

Wizemarszałek Zbigniew Ostrowski9 listopada 2021 odbyło się spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Gospodarczego. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Bydgoskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Bydgoszczy. Założenia programu zaprezentowali Pan Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Pan Krzysztof Burkot reprezentujący firmę PwC, która opracowała wstępne założenia programu. Podczas spotkania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Pan Zbigniew Ostrowski. Konsultacje stanowiły okazję do podzielenia się wnioskami i spostrzeżeniami na temat treści zawartych w programie i innych dokumentach strategicznych. Kolejne spotkania odbędzie się 17 listopada 2021 r. – online.

Spotkanie konsultacyjne Program Rozwoju Gospodarczego – Toruń 3 listopada 2021

Marszałek Piotr Całbecki3 listopada 2021 odbyło się spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Gospodarczego. Założenia programu zaprezentowali Pan Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Pan Krzysztof Burkot reprezentujący firmę PwC, która opracowała wstępne założenia programu. Podczas spotkania głos zabrał Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki. Konsultacje stanowiły okazję do podzielenia się wnioskami i spostrzeżeniami na temat treści zawartych w programie i innych dokumentach strategicznych. Kolejne spotkania odbędą się 9 listopada 2021 r. w Bydgoszczy i 17 listopada 2021 r. – online.

Zaproszenie Wąpielsk

Herb Wąpielsk

Szanowni Państwo

Poniżej przekazujemy zaproszenie od Wójta Gminy Wąpielsk:

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, wpisując się z organizowany corocznie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który w roku 2021 przypada w dniach 8 – 14 listopada, serdecznie zaprasza na

otwarte spotkanie dla Przedsiębiorców

z terenu Gminy Wąpielsk. 

Termin: 9 listopada 2021 r. od godz. 10.00

Miejsce: budynek GOK-u, parter, centrum miejscowości Wąpielsk

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości.

Gmina Wąpielsk wraz z 20 samorządami Województwa Kujawsko – Pomorskiego przystąpiła do realizacji pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Podczas zaplanowanego na dzień 9 listopada br. od godz. 10.00 otwartego spotkania z przedsiębiorcami zostanie zainaugurowany proces konsultacji społecznych i omówiony projekt Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Wąpielsk. Ponadto zaprezentowane zostaną różne formy wsparcia                     dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym informacje dotyczące utworzenia Lokalnej Organizacji Gospodarczej, a także możliwości uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach programu „Cała Polska Strefą”, oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie zapraszam!!!

Spotkanie z Sejmikiem Gospodarczym w ramach konsultacji Programu Rozwoju Gospodarczego

Spotkanie Sermik 22.10.21

W dniu 22 października 2021 roku, dzięki gościnności Prezesa Zarządu Grzegorza Grześkiewicza w murach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie otworzył Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Krzysztof Sikora witając gości:

 • Pana Adama Stańczyka – Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,
 • Pana Olgierda Dziekońskiego – Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. rozwoju Gospodarczego,
 • Pana Adama Szponkę – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Panią Agnieszkę Kołodziejczyk – Kierownika Biura Planowania Rozwoju Gospodarczego
 • Pana Macieja Kanabaja – Głównego Specjalistę w Biurze Planowania Rozwoju Gospodarczego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

 

Tematami, które zostały poruszone przez gości spotkania były:

 • Program Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RIS)

 

Uczestnikami wydarzenia byli reprezentanci instytucji zrzeszonych w Sejmiku Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie miało charakter konsultacyjno-informacyjny.

 

Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Stock photo

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  na stronach internetowych www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/ Planowanie  strategiczne i przestrzenne/ Planowanie Strategiczne /Programy rozwoju Strategii 2030+/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/ Kujawsko-pomorskie programy rozwoju/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) oraz poniżej.

Uwagi, wnioski i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

 • mieszkańców województwa
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego
 • radnych województwa
 • członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • członków Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
 • administrację rządową, szczególnie Wojewodę
 • inne województwa
 • szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze
 • przedsiębiorców
 • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Spotkania w ramach konsultacji

Spotkania poświęcone konsultacjom projektu Programu rozwoju gospodarczego odbędą się:

 • 3 listopada 2021 o godz. 13:00 w Toruniu (dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 9 listopada 2021 o godz. 13:00 w Bydgoszczy (Dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 17 listopada 2021 o godz. 13:00 online.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie na adres regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl formularza zgłoszenia udziału w spotkaniu. W przypadku spotkań stacjonarnych przy ich organizacji przestrzegane będą aktualne obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o zarejestrowanie się przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego

 

>>>> TUTAJ <<<

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 40/1686/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik nr 1 do projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik nr 2 do projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

REGIOGMINA na Local Trends w Poznaniu

PaneliściW dniach 11-12 października 2021 odbyło się w Poznaniu Europejskie Forum Samorządowe – Local Trends. W ramach forum 12 października odbyła się Debata „Samorządy aktywne dla lokalnych firm” poświęcona m. in. prezentacji rezultatów projektu Regiogmina. W Debacie udział wzięli:

 • Prowadzący: Olgierd R. Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego

Zaproszeni paneliści:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Hieronim Jędrzejewski, Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego
 • dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr hab. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
 • Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko Pomorskiego

W trakcie debaty poruszana była tematyka relacji samorządu i biznesu, wsparcia jakie może i powinien otrzymywać biznes ze strony lokalnych samorządów oraz administracji rządowej. Omawiano projekt „Regiogmina” oraz jego planowane rezultaty. Sporo uwagi poświęcono także zagadnieniom finansowania i dokapitalizowania lokalnych przedsiębiorców.

Nagrody Marszałka – trwa nabór wniosków

Nagrody marszałka województwa foto

Autorzy najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej po raz dwudziesty pierwszy mają szanse na prestiżowe wyróżnienia jakimi są Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zgłoszenia czekamy do 30 września.

Nagrody Marszałka przyznane zostaną w tym w roku następujących dziedzinach:

 • gospodarka
 • fundusze unijne
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
 • nauka, badania naukowe i postęp techniczny
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona zdrowia
 • sport
 • ochrona środowiska naturalnego
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego
 • promocja województwa.

 

W ramach konkursu przyznajemy również nagrody za całokształt, a także wyróżnienia specjalne za nowe, szczególnie istotne dla rozwoju regionu inicjatywy.

Zachęcamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje znajda Państwo pod tym linkiem.

Nowe publikacje prof. Macieja Zastempowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Profesor Maciej Zastempowski, naukowiec z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu Regiogmina wraz profesorem Szymonem Cyfertem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opublikował artykuły które korzystają z wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu. Artykuły opublikowane zostały w czasopismach:

 

Obydwu autorom gratulujemy i zachęcamy do lektury.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii”

Informacja przekazana przez ENERGA-OPERATOR SA

Szanowni Państwo.
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęła się siódma edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”, w którym zwycięskie gminy otrzymają granty inwestycyjne o wartości 15 tys. zł.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Energa-Operator, Enea Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, działających na terenie operatorów elektroenergetycznych, którzy są współorganizatorami konkursu.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także powiatów i podległych im jednostek.

W ramach siódmej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego, które w 2020 roku podjęły działania wspierające:

* niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
* przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
* wymianę ogrzewania na elektryczne,
* rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych otrzymają tytuł „Samorząd przyjazny energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2021 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie organizatora:
http://www.konkurs.ptpiree.pl/pliki-do-pobrania

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać:

* mailowo na adres: konkurs@ptpiree.pl
* lub tradycyjnym listem na adres: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań (z dopiskiem na kopercie „Konkurs – SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII”)

Serdecznie zapraszamy

Następna strona » « Poprzednia strona
Skip to content